Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών

Επιτροπές

 Ανακοινώνουμε ότι στις 28/7/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση   για την συγκρότηση  των παρακάτω επιτροπών:

Α) Πενταμελούς   Επιτροπής (με τους αναπληρωτές της)  αρμοδιότητα της οποίας θα είναι:

  • H Διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016-2018
  • Η Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού αδιάθετων δρομολογίων του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016-2018
  • Οι διαπραγματεύσεις νέων δρομολογίων για τα σχολικά έτη 2016-2018

Β) Τριμελούς  Επιτροπής με τους αναπληρωτές της για την παρακολούθηση  του έργου Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016-2018 αρμοδιότητα  της οποίας θα είναι:

 Η συλλογή των βεβαιώσεων από τις σχολικές  μονάδες, η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης της Μεταφοράς, η πιστοποίηση  των πραγματοποιηθέντων ημερών ανά μεταφορέα και ανά δρομολόγιο.

 Οι ανωτέρω Επιτροπές  θα συσταθούν   σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 περί  συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση από   υπαλλήλους των Δ/νσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και της Α/θμιας,  Β/θμίας Εκπαίδευσης οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για συμμετοχή.

Η Εισηγήτρια Προϊσταμένη

Τμ. Προμηθειών

 

Ωρολογά Ελένη

Ο Διευθυντής  Οικονομικού

 

 

Κατσιαμάκας Χαρίσιος