Ακύρωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 195 Τεμαχίων Αντιπαγωτικών – Αντιψυκτικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργου του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Εκχιονιστικά μηχανήματα

Ακύρωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 195 Τεμαχίων Αντιπαγωτικών – Αντιψυκτικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργου του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας ΠΔΜ σας ενημερώνει ότι ακυρώνεται η με αριθμό Πρωτοκόλλου 75219 και ημερομηνία 07/05/2019, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 195 Τεμαχίων Αντιπαγωτικών – Αντιψυκτικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργου του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας.

Η ανωτέρω προμήθεια θα συμπεριληφθεί σε μελλοντικό Διαγωνισμό.

 

 

 

Ακύ ρωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 195 Τεμαχίων Αντιπαγωτικών – Αντιψυκτικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργου του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

 

Το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας ΠΔΜ σας ενημερώνει ότι ακυρώνεται η με αριθμό Πρωτοκόλλου 75219 και ημερομηνία 07/05/2019, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμή θεια 195 Τεμαχίων Αντιπαγωτικών – Αντιψυκτικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργου του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας.

Η ανωτέρω προμήθεια θα συμπεριληφθεί σε μελλοντικό Διαγωνισμό.

 

Ακύ ρωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμή θεια 195 Τεμαχίων Αντιπαγωτικών – Αντιψυκτικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργου του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας ΠΔΜ σας ενημερώνει ότι ακυρώνεται η με αριθμό Πρωτοκόλλου 75219 και ημερομηνία 07/05/2019, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμή θεια 195 Τεμαχίων Αντιπαγωτικών – Αντιψυκτικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργου του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας.

Η ανωτέρω προμήθεια θα συμπεριληφθεί σε μελλοντικό Διαγωνισμό.

Ακύ ρωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμή θεια 195 Τεμαχίων Αντιπαγωτικών – Αντιψυκτικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων έργου του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

 

Το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας ΠΔΜ σας ενημερώνει ότι ακυρώνεται η με

αριθμό Πρωτοκόλλου 75219 και ημερομηνία 07/05/2019, Πρόσκληση Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος για την προμή θεια 195 Τεμαχίων Αντιπαγωτικών – Αντιψυκτικών για τις

ανάγκες των μηχανημάτων έργου του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε.

Φλώρινας.

Η ανωτέρω προμήθεια θα συμπεριληφθεί σε μελλοντικό Διαγωνισμό.