9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (23-2-2021)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (23-2-2021)

9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (23-2-2021) – 9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (23-2-2021) – 9η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (23-2-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 23/2/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Κατάρτισης για το έτος 2021 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)
 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020»
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Κατακύρωση Σύμβασης) του έργου: «Διαγράμμιση –Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό –Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου»
 5. Έγκριση του  6ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 6. Έγκριση δαπάνης για καταβολή του συνεταιριστικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας Περιορισμένης Ευθύνης»
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5η/2021
 8. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθού»
 9. Έγκριση δαπάνης από αναδρομική κατάταξη υπαλλήλων (πρώην stage) μετά από εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης
 10. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 11. Ορισμός δικηγόρου
 12. Ορισμός δικηγόρου
 13. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα  και δύο (2) μηχανημάτων έργου, ήτοι: (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής ανά Τμήμα.Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ : 524.193,55 €. (ΚωδικοίCPV: Α) 34138999-3 Οδικοί ελκυστήρες, Β) 43312100-4 Ισοπεδωτικά μηχανήματα, Γ) 43262100-8      Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς)
 14. Έγκριση του Πρακτικού No 4/2021 Αποσφράγισης  δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς & οικονομικής προσφοράς συμμετεχόντων του διαγωνισμού 2/15962/4-2-2021 για την  ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο:

  «Συντήρηση 5ετίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας (Προμήθεια υλικών και συντήρηση των Lift Βίγλας – Πισοδερίου)»

 15. Έγκριση του Πρακτικού Νο 5 της Διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε 17-2-2021 για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς ενός (1) μαθητή  και ενός (1) νηπίου από τα Ασπρόγεια στα 2ο Δημοτικό και 2ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου και του αναδόχου αυτής
 16. Τροποποίηση την με αριθμό πρωτ. 179839/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΜΗ7ΛΨ-6ΘΞ ΑΔΑΜ: 20SYMV007885257) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Συνεταιρισμό ΤΑΧΙ ΤΑΧΙΤΙΜΕ – ΣΥΝ.ΠΕ
 17. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρα, για περίοδο ενός μηνός, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19
 18. Έγκριση δαπάνης ποσού 602,80€ για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων αρμοδιότητας Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 19. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (για ληξιπρόθεσμη οφειλή)
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος εκτός έδρας
 22. Έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης προμήθειας παρελκόμενου πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε, της Δ.Τ.Ε (Έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 76.880,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.