7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-2-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-2-2020)

7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-2-2020)

7η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-2-2020)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Άμπα Βασίλειο
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 12/2/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ 383 ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Τ.Κ. ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»
 3. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019»
 4. Έγκριση 2ου Πρακτικού του Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 5. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού  κόμβων  Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας 2019»
 6. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών

  «Κοπή-Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων, περιόδου 2020-2022 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε Έδρας ΠΔΜ», Προϋπολογισμού 700.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ)

 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκρισης της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας  «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου για την υλοποίηση σεμιναρίων/επιδείξεων, κινητοποίηση δημιουργίας επιχειρηματικών ομάδων (clusters), ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης (roadmap)» στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA II Cross-border Cooparation  Programme “Greece – Albania 2014-2020” PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2.  με τίτλο  «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development» και ακρωνύμιο COMPLETE (κωδ. Έργου Α2-2.2-8)» προϋπολογισμού 73.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%  καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 8. Έγκριση της διαπραγμάτευσης δρομολογίου μεταφοράς ενός (1) προνηπίου από την κατοικία του στην πόλη της Φλώρινας στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Φλώρινας, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20
 9. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2019-2020 β) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 61.478,46 € γ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης
 10. Έγκριση για τη ματαίωση του διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο του 2020, για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 11. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 12. Έγκριση εξόφλησης πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών
 13. Ορισμός δικηγόρου
 14. Ορισμός δικηγόρου
 15. Τυπική επανέγκριση δαπανών ΠΔΜ
 16. Τυπική επανέγκριση δαπανών
 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ – ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ»
 18. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 19. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών  επισκευής & συντήρησης του πλυστικού μηχανήματος & υλικών λειτουργείας του
 20. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»
 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή Επικουρικού Γιατρού  που στελεχώνει το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για  αμοιβή δικηγόρου
 23. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης και της Πανελλήνιας Ένωσης Κουβουκλιωτών, στα πλαίσια  του 4ου Ανταμώματος Απανταχού Προυσαλιωτών
 24. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια ασφάλιση οχημάτων & μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 25.  Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή συντήρηση μηχανήματος ΜΕ  110199   (πολυμηχάνημα Unimog) αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 26. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την

  επισκευή και συντήρηση οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 27. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 επιβατικού οχήματος  αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 28. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 29. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στο Διοικητήριο Γρεβενών, της Π.Ε. Γρεβενών
 30. Έγκριση Δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 33. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κας Κυριακίδου Καλλιόπης
 34. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης  κ. Γεώργιου Βαβλιάρα».
 35. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος κας Κυριακίδου Καλλιόπης
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειακού Συμβούλου Αθανάσιου Φωλίνα
 38. Μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης εκτός έδρας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.