Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (1-2-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (1-2-2023)

6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (1-2-2023) – 6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (1-2-2023) – 6η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (1-2-2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 1/2/2023 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Ισόπεδοι κυκλικοί κόμβοι Κ2, Κ3 της οδού Δυτικής Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 306.000,00€ Ευρώ με Φ.Π.Α. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου  του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Κορεστείων Καστοριάς» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 5. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού Μελετών για το έτος 2023 για την διεξαγωγή διαγωνισμών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Μερική Ακύρωση της αριθ. 1606/22 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής κατά το μέρος που αφορά την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «ΡΑΚΙΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ», του διαγωνισμού «Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων «Προμήθειας υλικών οδικής σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας  Δήμου Εορδαίας της Π.Ε Κοζάνης για το σχολικός έτος 2022-2023 (Γ’ τρίμηνο) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για το αντικείμενο της κολύμβησης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 8. Έγκριση των  Πρακτικού Ι (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομικές Προσφορές) του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων και παρελκομένων (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  της με αρ. Διακήρυξης  4/2022 για την «Προμήθεια & Μεταφορά Ακατέργαστου Αλατιού Εκχιονισμού, για τις ανάγκες του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για δύο έτη» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 10. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4η/2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 11. Αποδοχή γνωμοδότησης Νομικής Υπηρεσίας επί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης
  (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 12. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης)  για τις ανάγκες του εργοταξίου Κοζάνης και πλήρωσης της δεξαμενής του εργοταξίου Πενταλόφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Έδρας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 13. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή παράβολων, για την έκδοση κάρτας  ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), καρτών ψηφιακών ταχογράφων και για  τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των οχημάτων, για την πληρωμή τελών χρήσης Μηχανημάτων Έργου και την  προμήθεια  διαφόρων υλικών (υλικών επισκευών, υλικών σύνδεσης και συναρμολόγησης, φίλτρων κλπ) μικρού κόστους για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Έδρας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 14. Διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης για το έργο «Ολοκλήρωση οδικής πρόσβασης στην ΕΕΛ Μεσιανής-Βαθυλάκκου-Ροδίτη» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 15. Έγκριση επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων ποσών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 16. Επανέγκριση δαπανών & διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 17. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 2.046,00 για την πρόσβαση στη βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας www.mydocman.gr για τα έτη 2023, 2024, 2025
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 18. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 5.980,00 με Φ.Π.Α.  για την προμήθεια κερασμάτων και καλαθιών δώρου, ως δαπάνες δημοσίων σχέσεων τα έτη 2023, 2024  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 19. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 2.099,90 € με Φ.Π.Α.  για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης για τις Εορταστικές, Επετειακές και Εθνικές εκδηλώσεις που διοργανώνει η Π.Ε. Φλώρινας το  2023 & Ιανουάριο του 2024 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 20. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 2.322,00 με Φ.Π.Α.  για την προμήθεια στεφάνων κατάθεσης σε Εορταστικές, Επετειακές και Εθνικές εκδηλώσεις της Π.Ε. Φλώρινας  τα έτη 2023, 2024  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 21. Έγκριση ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 7.800.000,00 για δαπάνες μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 22.  Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας στο πλαίσιο της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού)
 23. Έγκριση πληρωμής ετήσιας συνδρομής συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο δίκτυο AREPO
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης)
 24. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης «Τσικνοπέμπτη στην πλατεία 2023» των 13 Πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης της Πτολεμαΐδας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την Πέμπτη 16/2/2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 25. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Μας σφάλ΄ τσαν μέσα» του Συλλόγου «ΚΑΣΜΙΡΤΖΗΔΙΣ» με και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την περίοδο της αποκριάς 2023 (από 17/2/2023 έως 24/2/2023) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 26. Έγκριση δαπάνης για την υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχορήγησης απασχόλησης  μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 27. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 29. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 30. Έγκριση δαπάνης έτους 2023 Π.Ε. Γρεβενών
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 31. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 33. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για τον Ορισμό Προέδρου Επιτροπών Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων έτους 2023(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Μ.Μ.Ε.