68 Νέες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και 31 θέσεις για οχτάμηνα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας -2-

68 Νέες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και 31 θέσεις για οχτάμηνα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

68 Νέες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και 31 θέσεις για οχτάμηνα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ομόφωνα εγκρίθηκαν 68 εξήντα οκτώ θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και Γρεβενών.

Ο κ. Μακρυγιάννης  ενημέρωσε ότι η διαδικασία κατάρτισης του Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αποτέλεσε απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης προσωπικού και γι΄ αυτό το λόγο φέτος προχώρησαν προσλήψεις προσωπικού που αφορούσαν τον προγραμματισμό προηγούμενων ετών και συγκεκριμένα των ετών 2020 -2021 και 2022, συνολικά 48 θέσεων που θα αντληθούν από τους πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 13Κ.

Ήδη οι πρώτοι 24 νέοι υπάλληλοι, ορκίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι για πρώτη φορά με την προκήρυξη 13Κ, το κριτήριο της εντοπιότητας ισχύει για όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε όλες τις ΠΕ για όλες τις θέσεις, ώστε να στηρίξουμε του Δυτικομακεδόνες ανέργους και να μην έχουμε φαινόμενα μετατάξεων προς άλλους νομούς.

Ο συνολικός προγραμματισμός για το Τακτικό Προσωπικό φαίνεται στον Παρακάτω Πίνακα με τις συνολικές θέσεις φτάνουν τις 116!

2020 2021 2022 2023 Σύνολο
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ & ΕΔΡΑΣ 9 5 5 26 45
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 2 6 14 25
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4 1 4 14 23
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 2 4 14 23
19 10 19 68 116

 

Για το έτος 2023 προγραμματίσαμε και εγκρίναμε 68 νέες θέσεις για όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:

26 θέσεις για την ΠΕ Κοζάνης και τις υπηρεσίες της Έδρας,

14 θέσεις για την ΠΕ Καστοριάς,

14 Θέσεις για την ΠΕ Γρεβενών,

14 Θέσεις για την ΠΕ Φλώρινας,

που θα καλυφθούν με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα  οι  ειδικότητες και οι θέσεις στον παρακάτω πίνακα:

ΚΛΑΔΟΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

& ΕΔΡΑ

Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 Π.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

1 Π.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ (ΕΔΡΑ)

2 Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

1 Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΕΔΡΑ)

1 Π.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

2 Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1 Π.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

2 Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ

1 Π.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

2 Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ

5 (Π.Ε. ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)

9 (Π.Ε. ΓΕΩΠΟΝΩΝ)

 

14

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

4 (ΕΔΡΑ)

2 2 2 12
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΕΔΡΑ) 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

2 (ΕΔΡΑ)

2 2 2 10
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ) 1 1 1 4
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

1 (ΕΔΡΑ)

1 1 1 5
ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 1 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) 1 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) 1 (ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ) 4
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

1 (ΕΔΡΑ)

1 1 1 5
 

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

1 (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

 

1

 

1

 

1

 

4

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 (Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ)

1 (ΕΔΡΑ)

1 1 1 5
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 1 1 1 4
 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ Π.Ε.

 

26

 

 

14

 

14

 

14

 

68

 

 

31 θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών

Επίσης για την κάλυψη εποχικών αναγκών θα γίνουν προσλήψεις συνολικά 31 θέσεων διάρκειας 8 μηνών, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, που αφορούν τον προγραμματισμό για τα έτη 2022 και 2023 όπως φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2022

  Θέσεις Ειδικότητα
Π.Ε. Κοζάνης & Έδρα (5) Μία (1) Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων
  Μία (1) Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
  Μία (1) Π.Ε. Γεωπόνων
  Μία (1) Π.Ε. Κτηνιάτρων
  Μία (1) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
   
   
Π.Ε. Καστοριάς  (2) Μία (1) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
  Μία (1) Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών
   
Π.Ε. Γρεβενών (2) Μία (1) Τ.Ε. Εποπτών Δημόσιας Υγείας
  Μία (1) Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων
   
Π.Ε. Φλώρινας (2) Μία (1) Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού
  Μία (1) Τ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού
   
   
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Έντεκα (11)  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 2023
  Θέσεις Ειδικότητα
Π.Ε. Κοζάνης & Έδρα (8) Μία (1) Π.Ε. Ιατρών – Γενικής Ιατρικής
  Μία (1) Π.Ε. Περιβαλλοντολόγων
  Μία (1) Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού
  Δύο (2) Π.Ε. Γεωπόνων
  Δύο (2) Π.Ε. Κτηνιάτρων
  Μία (1) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
   
Π.Ε. Καστοριάς (5) Μία (1) Π.Ε. Διοικητικού
  Μία (1) Π.Ε. Κτηνιάτρων
  Μία (1) Τ.Ε. Διοικητικού
  Μία (1) Τ.Ε. Μηχανολόγων Μηχανικών
  Μία (1) Δ.Ε. Διοικητικού
   
Π.Ε. Γρεβενών (2) Μία (1) Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
  Μία (1) Δ.Ε. Χειριστών Μηχανημάτων
   
Π.Ε. Φλώρινας (5) Δύο (2) Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού
  Μία (1) Π.Ε. Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών
  Μία (1) Π.Ε. Ιχθυολόγων
  Μία (1) Τ.Ε. Διοικητικού – Λογιστικού
   
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ Είκοσι (20)  

 

68 Νέες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και 31 θέσεις για οχτάμηνα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

68 Νέες θέσεις μονίμων υπαλλήλων και 31 θέσεις για οχτάμηνα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας