63η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-12-2021)

Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

63η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-12-2021)

63η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-12-2021) – 63η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-12-2021)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Πουταχίδου Όλγα
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 28/12/2021 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 3ης τροποποίησης προγράμματος του Αναλυτικού Πίνακα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Π.Ε. Κοζάνης 2021
 3. Έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΥΑ Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υποβολή πρότασης υλοποίηση της Πράξης: «Μελέτη για την κατασκευή βιολογικών καθαρισμών των τοπικών κοινοτήτων Δροσοπηγής, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλιάς, Ατραπούανάντη του φράγματος Τριανταφυλλιάς»
 4. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης «Η προϊστορική έρευνα του Α.Π.Θ.  στο Β/Δ τμήμα του Ν .Γρεβενών  – Η καταγραφή παλαιολιθικών θέσεων και ευρημάτων στην περιοχή της Σαμαρίνας», μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) -Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
 5. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη Διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025
 6. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στη περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων», Προϋπολογισμoύ: 41.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση  Δημοπράτησης κα Έγκριση των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Υδροηλεκτρικός σταθμός ισχύος 0,33 ΜW στη θέση “Φράγμα Σισανίου” της ΔΕ Ασκιού του Δήμου Βοΐου της ΠΕ Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 700.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ολοκλήρωση εργασιών Αστυνομικού μεγάρου Πτολεμαϊδας» έως  05/03/2022
 9. Έγκριση  του 2ου  Α.Π.Ε – και της  τροποποίησης  της σύμβασης σε ύψος 15%   (αρθ.132παρ.2 του Ν.4412/16)   του έργου:
  «Παράλληλα έργα αναδασμού  αγροκτήματος Κομνηνάδων  Α΄Φάση»
 10. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Παράλληλα έργα αναδασμού  στο αγρόκτημα Μελανθίου Δήμου Αργους Ορεστικού»
 11. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ διενέργειας (Έλεγχος Δικαιολογητικών Προσωρινού Μειοδότη)  του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΣ»
 12. Έγκριση  μεταφοράς νηπίου  με γονική μέριμνα στην ΠΕ Γρεβενών για το σχολικό έτος 2021-2022
 13. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22
 14. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση τμημάτων Ε.Ο.3, Επ.Ο.42 και Επ.Ο.43»
 15. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδού περιφερειακός Μελίτης-Τ.Κ. Σκοπού»
 16. Έγκριση δαπάνης, για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, γνωστοποιήσεων και προκηρύξεων  για προσλήψεις προσωπικού (πλην μονίμου)
 17. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΕΔΡΑ,
  για περίοδο δύο μηνών, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19
 18. Έγκριση δαπάνης για την  προμήθεια βασιλόπιτας και κερασμάτων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συμβουλίου
 19. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 20. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 21. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 22. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 23. Ορισμός δικηγόρου
 24. Έγκριση σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότησης  τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2022 β) συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2022, γ) συγκρότηση  τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών και αυτών που αφορούν τις Δημόσιες Σχέσεις και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2022, δ) Την έγκριση συγκρότησης  τριμελούς επιτροπής γνωμοδότησης άχρηστου υλικού για το έτος 2022, ε) Την έγκριση συγκρότησης μελών για τεχνικές διευκρινήσεις στις ανωτέρω επιτροπές διαγωνισμού για το έτος 2022
 25. Έγκριση δαπάνης ποσού 3.000,00€ για την Διαχείριση –  αποτέφρωση νεκρών αιγοπροβάτων

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.