55η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-12-2019)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

55η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-12-2019)

55η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-12-2019)

55η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (3-12-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 2. Άμπα Βασίλειο
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 03/12/2019 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης, διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2019» και λήψη απόφασης απόρριψης του προσωρινού αναδόχου
 3. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού»
 4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου

  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ ΠΡΟΣ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ»

 5. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ προϋπολογισμού 95.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.-1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ»
 7. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: “Συντήρηση – Βελτίωση κόμβων φωτισμού Οδικού Δικτύου Π.Ε Φλώρινας 2019”
 8. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων Στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου”
 9. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ∆ιαγωνισμού του έργου: “Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου ∆ήμου Αμυνταίου 2019”
 10. Έγκριση τροποποίησης  της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΑΧΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ»
 11. Έγκριση παράταση της σύμβασης των Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, του Συνεταιρισμού ΤΑΧΙ Γρεβενών  «H ΠΙΝΔΟΣ»
 12. Έγκριση παράτασης και μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών

  μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2019-2020 για το χρονικό διάστημα  έως  30-06-2020

 13. Έγκριση ή μη διαπραγμάτευσης νέου δρομολογίου για τη μεταφορά ενός (1) μαθητή από τον Αετό προς το 5ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας, για παρακολούθηση τμήματος ένταξης στα πλαίσια του σχολικού έτους 2019-20
 14. Έγκριση για τη μη άσκηση ανακοπής κατά της 168 / 19 διαταγής πληρωμής του μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης και καταβολή απαιτήσεως βάσει της από 25/11/19 επιταγής προς πληρωμή του πληρεξούσιου Δικηγόρου της ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε. κ. Βασιλείου Λέκκου
 15. Διάθεση (παραχώρηση χρήσης) υλικού
 16. Έγκριση του από 12/11/2019 3ου πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος, ποσού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 17. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 18. Παράταση της σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς) & της 3ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου Προειδοποίησης για την παραχώρηση χρήσης μια ανέμης αποχιονισμού
 19. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 20. Παράταση συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 21. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π. που αφορά τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της ΠΕ Γρεβενών, έτους 2020
 22. Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση Αναδασμών στο Νομό Καστοριάς
 23. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων από ΣΑΕΠ 041
 24. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων από ΣΑΜΠ041
 25. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 26. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 27. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 28. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 29. Έγκριση – διάθεση πίστωσης
 30. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 18.228,00 €,

  για την παραχώρηση αιθουσών και εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για την διενέργεια του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 31. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης, «Στην αυλή του Αη Βασίλη»
 32. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Κοζάνης, των 11ων Πτολεμαϊκών Αγώνων Κολύμβησης
 33. Έγκριση δαπάνης
 34. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 35. Έγκριση δαπάνης για την επέκταση σύμβασης καθαριότητας της Π.Ε. Καστοριάς
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναλυτή ηλεκτρικής ενέργειας
 38. Προγραμματισμός δαπάνης μετακινήσεων Δεκεμβρίου 2019
 39. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 40. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση του II πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου»
 42. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 23η/2019
 43. Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2019-2020
 44. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη εξόδων εκτυπώσεων από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Κοιν.Σ.Επ.ΟριΖΩΝΤΑΣ για την διοργάνωση ημερίδας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία
 45. Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη τμήματος εξόδων catering από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Εμπορικό Σύλλογο Κοζάνης για τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Γεώργιος Κασαπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 4. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.