4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (19-1-2021)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (19-1-2021)

4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (19-1-2021) – 4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (19-1-2021) – 4η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (19-1-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/01/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, του άρθρου 5 της από 28-12-2016 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών και την αντίστοιχη τροποποίηση αυτής, για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου

  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

 3. Έγκριση   παράτασης της τροποποιημένης   σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
 4. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Επιτροπών Διαγωνισμού) ημερολογιακού έτους 2021: Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κλπ.), ήτοι όταν δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ.{«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών    και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων) και Εγκύκλιος 6 (Αρ. Πρωτ.: Δ11/οικ. 82/28-3-2018 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών – ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) }
 5. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών  Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους Έργων   και  δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2021
 6. Έγκριση  συγκρότησης  επιτροπής  για  τη  διενέργεια  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού,  του  έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20, ΚΟΖΑΝΗ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Προϋπολογισμός μελέτης  4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση  1ου πρακτικού δημοπρασίας της υπηρεσίας: «Καθαρισμός μικρών τεχνικών & τάφρων»
 8. Έγκριση Τροποποίησης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης για το 2021 (αρ. απόφασης οικονομικής επιτροπής 1789/20) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης  και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών τους, της Περιφέρειας ή του Δήμου (αντίστοιχα) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως προβλέπετε στο άρθρο 12 της Προγραμματικής Σύμβασης. Προϋπολογισμός  45.000,00 € (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ)
 9. Έγκριση της 1ης τροποποίησης της  παράτασης της   σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,

  χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 10. Έγκριση νέων  δρομολογίων VΙ  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 11. Έγκριση  παράτασης   και   τροποποίησης  της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ
 12. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Αδιάθετων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ
 13. Έγκριση νέων  δρομολογίων VΙI  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1/2021
 15. Έγκριση δαπάνης, για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, γνωστοποιήσεων και προκηρύξεων  για προσλήψεις προσωπικού (πλην μονίμου)
 16. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 17. Έγκριση δαπάνης που αφορά απόδοση ΦΠΑ από την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στο Φράγμα Πραμόριτσας για το έτος 2021
 18. Έγκριση δαπάνης που αφορά έξοδα εγγυητικής από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με την 362/20 (ΑΔΑ 9Π2Α7ΛΨ-Β3Κ) του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ και την 1704/20 (ΑΔΑ ΩΛΒΚ7ΛΨ-1ΓΘ) απόφαση της Οικον.Επιτροπής
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» από τη ΣΑΕΠ 041 σύμφωνα με την 139783/30-12-2021 απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ε.Φ.071
 20. Έγκριση δαπάνης ποσού που θα αφορά το τρέχον έτος έως 31-12-2021 ,από το οποίο θα δεσμεύεται κατά περίπτωση ποσό με ορισμό δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης και της Έδρας, ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών αλλά και για τις περιπτώσεις όπου ζητούνται από τις υπηρεσίες γνωμοδοτήσεις επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους
 21. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Προμήθεια υδρορροών και αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση ηλεκτροκίνητου αναπηρικού καθίσματος στα τρία μεταλλικά στέγαστρα της εισόδου της Νεφρολογικής κλινικής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας» από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500190 με τίτλο

  «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» της ΠΕ Κοζάνης

 22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που αφορούν προμήθεια υδραυλικών υλικών  και προμήθεια εντύπων αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων
 23. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που αφορούν έξοδα Δημοσιεύσεων Υπηρεσιών Π.Ε Κοζάνης έξοδα Δικαστικών Επιμελητών για Επιδόσεις Εγγράφων και Κοινόχρηστα Στέγασης Υπηρεσιών έτους 2020
 24. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ που αφορούν Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν Καστοριάς
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας
 28. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 185/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη προμήθειας & μεταφοράς άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 32. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 830/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη

  «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧ.ΩΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

 33. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 1215/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη προμήθειας κιγκλιδωμάτων, ρυθμιστικών, εργοταξιακών & πινακίδων αναγγελίας κινδύνου
 34. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 1169/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟ»
 35. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1883/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών της τρέχουσας χειμερινής περιόδου
 36. Έγκριση δαπάνης της Πολιτικής Προστασίας και της απευθείας ανάθεσης για ηλεκτρολογικές εργασίες στα Γραφεία του Ε.Ο.Δ.Υ. Γρεβενών
 37. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης δύο (2) σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
 38. Έγκριση δαπάνης της Πολιτικής Προστασίας και της απευθείας ανάθεσης (Απολύμανση γραφείων Διοικητηρίου Γρεβενών)
 39. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2021)»
 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»
 42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο

  «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση δρόμου από Ε.Ο. Κοζάνης Λάρισας προς Κρόκο»

 43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια-Λάβα-Πλατανόρευμα»
 44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Βοΐου»
 45. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου και απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) Π.Ε. Κοζάνης έτους 2020
 46. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου και απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) Έδρας έτους 2020
 47. Έγκριση παράτασης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
 48. Έγκριση παράτασης  και τροποποίησης της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
 49. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 50. Έγκριση  παράτασης  και τροποποίησης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
 51. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 52. Έγκριση του Πρακτικού IΙΙ (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων
  2015-2016 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και
  2018-2019 : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)», Προϋπολογισμού 266.511,96 € (συμπ ΦΠΑ)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.