49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (10-11-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (10-11-2020)

49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (10-11-2020)

49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (10-11-2020) – 49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (10-11-2020) – 49η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (10-11-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/11/2020 και ώρα 10:00  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης που αφορά το έργο “Δράσεις βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στην Περιφ.Δυτ.Μακεδονίας” από πιστώσεις της ΣΑΕΠ 005/1 με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Περ.Δυτ.Μακεδονίας
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σκληρού δίσκου και παροχή εργασιών ανάκτησης  δεδομένων  για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 4. Έγκριση δαπάνης που αφορά παρακατάθεση των δικαστικών εξόδων σε εφαρμογή των 116/20 και 117/20 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για το έργο «Χάραξη οδού Πτολ/δας-Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας»
 5. Έγκριση της διενέργειας του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ
 6. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 22ας Οκτωβρίου 2020 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟ»
 7. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας
 8. Έγκριση δαπάνης που αφορά την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών
 9. Έγκεριση δαπάνης που αφορά την πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς
 10. ‘Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού για μίσθωση χώρου για τη στέγαση υπηρεσιών δημόσιας υγείας
 11. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ¨»
 12. Έγκριση   παράτασης της    σύμβασης  του

  «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  της ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Α.Ε

 13. Έγκριση   παράτασης της τροποποιημένης   σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  της  ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε
 14. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ « Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
 15. Ορισμός Δικηγόρου
 16. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  « Ο ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 17. Έγκριση Τροποποίησης  προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 19/2020
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια πέντε (5) μηχανημάτων θερμομέτρησης και  απολύμανσης χεριών με ενσωματωμένο αισθητήρα που ενεργοποιείται με την κίνηση των χεριών εξ αποστάσεως για τις ανάγκες των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 19. Έγκριση του 2ου πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης του έργου «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού» και κατακύρωση της σύμβασης» Προϋπολογισμού: 50.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 20. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των αδιάθετων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  « Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 21. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ  « Ο ΑΓΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
 22. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού Σύμβασης Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε.(Έδρα/ΠΔΜ) στην προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και Επίβλεψης της Μελέτης «Ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Εργασιών Συντήρησης – Αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης»
 23. Έγκριση  παράτασης της τροποποιημένης  σύμβασης  του

  «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ«Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»

 24. Έγκριση του  Πρακτικού IΙ (κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας ΡΒΧ.
 25. Έγκριση του πρακτικού  κατακύρωσης του  Συνοπτικού Διαγωνισμού  Επιλογής  Αναδόχου για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 26. Έγκριση της 8ης τροποποίησης του προγράμματος του Αναλυτικού Πίνακα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2020, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)
 27. Έγκριση της 2ης τροποποίησης του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2020 της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 28. Έγκριση του Πρακτικού ΙI του ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών -αναλωσίμων κα εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης και ενός μηχανήματος έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 29. Έγκριση του  Πρακτικού της Επιτροπής  διαγωνισμού, Γνωμοδότηση περί ματαίωσης η μη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Συνοπτικού Διαγωνισμού

  «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του έργου για την υλοποίηση σεμιναρίων/επιδείξεων, κινητοποίηση δημιουργίας επιχειρηματικών ομάδων (clusters), ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης (roadmap)»

  στο πλαίσιο του έργου INTERREG IPA II Cross-border Cooparation  Programme ‘’Greece – Albania 2014-2020’’ PRIORITY AXIS2, THEMATIC PRIORITY 2g, SPECIFIC OBJECTIVE 2.2.  με τίτλο  «Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development»και ακρωνύμιο COMPLETE (κωδ. Έργου Α2-2.2-8)»

 30. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 31. Έγκριση δαπανών έτους 2020 της  Π.Ε. Γρεβενών που αφορούν προμήθεια ειδών Ατομικής Προστασίας Εθελοντών Ομάδων και απόδοση ληξηπρόθεσμων οφειλών της πρώην ΝΕΛΕ Γρεβενών, από το έτος 2003 έως το έτος 2008
 32. Έγκριση δαπανών έτους 2020 της  Π.Ε Γρεβενών που αφορούν  προμήθεια των υλικών για την συντήρηση του κτιρίου της Π.Ε.Γρεβενών και μετάφραση άδειας οδηγού
 33. Έγκριση του από 3/11/2020  2ου πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης οχημάτων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για ένα έτος, ποσού 74.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
 34. Έγκριση των  όρων της  σύμβασης χρησιδανείου για την  παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της παλιάς Νομαρχίας Φλώρινας στο Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Φλώρινας»
 35. Έγκριση αποδοχής της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Π.Ε. Φλώρινας επί ενστάσεως της VIRBAC ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά της κατακύρωσης της προμήθειας εμβολίων ως συμπληρωματικό μέτρο για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού στην Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση του Πρακτικού Νο 31 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΡΡΗ Ο.Ε.  που αναδείχθηκε με την αριθ. 1473/2020 Απόφαση της Ο.Ε. στα πλαίσια του αριθ. 7/135973/24-9-2020 συνοπτικού διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για την προμήθεια  υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών & και μηχανημάτων  έργου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
 37. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Κατακύρωση Σύμβασης) του έργου:«Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 38. Έγκριση  Παράτασης της  Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»
 39. Έγκριση του Πρακτικού Νο 26/2020 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 5/2020 για την προμήθεια και μεταφορά 2.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2020-2021
 40. Έγκριση  Παράτασης της  Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»
 41. Έγκριση του 2ου  πρακτικού  για το διαγωνισμό του έργου:

  «Καθαρισμός ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων ρεμάτων Δήμου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας»

 42. Έγκριση του Πρακτικού Νο 32/2020 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη Βασίλειου Γεωργιάδη στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 6/2020 για την Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2020-2021 νομού Φλώρινας
 43. Έγκριση του 5ου Πρακτικού του Διαγωνισμού (προσωρινός ανάδοχος) του έργου “Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας”
 44. Έγκριση του Πρακτικού Νο 27 Αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αριθ. 4/2020 Διαγωνισμού για την  Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2020 έως και Οκτώβριο 2021 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2021
 45. Έγκριση Τροποποίησης (Τροπ.2) του προγράμματος έργων 2020 Π.Ε. Φλώρινας που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 541
 46. Έγκριση τευχών δημοπράτησης Μελέτης Αναδασμού αγροκτήματος Αρμενοχωρίου Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπανών και διάθεσης  πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) που αφορούν, καταβολή τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2021, προμήθεια λιπαντικών για τα μηχανήματα του Σταθμού Μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας, προμήθεια και εγκατάσταση υλικών διαχωρισμού γραφείων στον 5ο όροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας στο πλαίσιο της προστασίας από την πανδημία και συντήρηση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης στο κτίριο του Ωδείου και της παλιάς Νομαρχίας της Π.Ε. Φλώρινας
 48. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 49. Έγκριση Δαπανών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που αφορούν προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την σύνδεση των ωρομετρητών των κτιρίων της Π.Ε. Κοζάνης ,επισκευή κυκλοφορητών θέρμανσης του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης  και προμήθεια εξοπλισμού και υλικών καθαριότητας
 50. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της  Π.Ε. Καστοριάς για χρονικό διάστημα 6 (έξι) μηνών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.