42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-10-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-10-2016)

42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-10-2016) – 42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-10-2016) – 42η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-10-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 17/10/2016 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας: «Τεχνική – επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση –αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ –κατασκευή ΧΥΤΑΜ» της πράξης (464962): «Εξυγίανση –αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – κατασκευή ΧΥΤΑΜ» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών & των νομικών προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της» συνολικού προϋπολογισμού 164.397,34 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού»προϋπολογισμού 32.703,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των όρων της Διακήρυξης Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του υποέργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Γέρμα Β’Φάση Π.Ε. Καστοριάς»
 8. Έγκριση των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 175.750,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής καταστροφής άχρηστου εξοπλισμού
 10. Έγκριση της Επιτροπής καταγραφής ωρών εργασίας των μηχανημάτων αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2016-2017,

  στα πλαίσια του αποχιονισμού και της αντιμετώπισης παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας για την έναρξη χειμερινής περιόδου 2016-2017

 11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου – μισθωτή για τη μίσθωση τριών πολυεργατών, με λεπίδα και αλατιέρα ισχύος από 250hp και άνω ,4 κ.μ. για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας με την έναρξη της χειμερινής περιόδου 2016-2017 έως 30-4-2017, με προϋπολογιζόμενη τιμή για κάθε ώρα εργασίας μέχρι 8 ώρες εργασίας για κάθε μηχάνημα, και για σύνολο ημερών εργασίας μέχρι 43 ημέρες για κάθε μηχάνημα, και την έγκριση των όρων της διακήρυξης
 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 15.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 041 μηνός Οκτωβρίου 2016
 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 246,00 € του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕ 2751-υποδομές, μεταφορές περιβάλλοντος  και αειφόρος ανάπτυξη για την πληρωμή του έργου «Εξυγίανση, αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ κατασκευή ΧΥΤΑΜ»
 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 698,50 € του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΣΑΕ 2751-υποδομές, μεταφορές περιβάλλοντος  και αειφόρος ανάπτυξη για την πληρωμή του έργου «Εξυγίανση, αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ κατασκευή ΧΥΤΑΜ»
 15. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 846,48 € του προγράμματος ΚΑΠ – για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015-2016
 16. Έγκριση αποδοχής ποσού 65.669,00 € για την πληρωμή του έργου «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 Π.Ε. Φλώρινας»
 17. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης
 18. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για νομική συνδρομή για θέματα που αφορούν τα έργα:

  «Εσωτερικό δίκτυο Σιάτιστας» και «Έργα προστασίας από πλημμυρικές παροχές στην πεδινή διαδρομή του χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης»

 19. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Γρεβενών
 20. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης του προγράμματος της διαφημιστικής προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2016
 21. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 22. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών
 23. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 25. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης έτους 2016 για την μισθοδοσία ενός από απόσπαση υπαλλήλου από της Δ.Ο.Υ. Καστοριάς στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς
 32. Έγκριση δαπάνης που αφορά ετήσιο σεμινάριο για πιστοποίηση προϊσταμένων Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Ποντιακός Μορφωτικός Σύλλογος Αγ.Δημητρίου – Ρυακίου
 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα «Αριστοτέλης Ο Homo Universalis της Αρχαιότητας και ο Αέναος Διάλογος με τις επιστήμες» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στις 25-27 Νοεμβρίου 2016
 35. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών
 36. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεοδώρου
 37. Έγκριση δημόσιου ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Νέου Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης στην Πτολεμαΐδα (περιοχή Αγροκήπιο)
 38. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων ΙΙΙΙ μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017
 39. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Καστοριάς

  για το σχολικό έτος 2016-2017 στους προσωρινούς μειοδότες και παρατάσεις συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω των άγονων δρομολογίων της Διακήρυξης 4/2016

 40. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Προϋπολογισμού 492.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ)
 41. Έγκριση του πρακτικού Νο 24 που αφορά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια και μεταφορά μη εμπορεύσιμου αλατιού (αντιπαγετικού αλατιού) για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για την χειμερινή περίοδο 2016-2017
 42. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση ιστών φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο Πτολεμαΐδας με τον δρόμο Δυτ.Εορδαίας»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.