Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-10-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-10-2020)

41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-10-2020)

41η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1-10-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Πέμπτη 01/10/2020 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έκκριση Μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Σχεδιασμού Αναπτυξιακής Μετάβασης
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια εντύπων (μπλοκ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 4. Έγκριση Δαπανών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 5. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κινητού εξοπλισμού της  Π.Δ.Μ
 6. Έγκριση έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 7. Έγκριση δαπάνης Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)
 8. Έγκριση δαπάνης Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)
 9. Έγκριση δαπάνης Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτ/κής Διακυβέρνησης
 10. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 11. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 12. Έγκρισης δαπάνης για την έκδοση – εκτύπωση βιβλίου
 13. Ορισμός δικηγόρου
 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών  προληπτικών απολυμάνσεων  σε χώρους της Π.Ε. Καστοριάς,  στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19
 15. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 16. Έγκριση  2ου  Α.Π.Ε. και  1ης  Τροποποιητικής Σύμβασης του έργου:

  «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο  2019»

 17. Έγκριση δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας «Καθαρισμός ρέματος Ιτέας Γρεβενών»
 18. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 20. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020»
 21. Έγκριση των όρων της σύμβασης χρησιδανείου για την  παραχώρηση της χρήσης του Ξενώνα  της Τ.Κ. Ψαράδων  στον Δήμο Πρεσπών
 22. Έγκριση του 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Προσωρινός μειοδότης) του έργου:

  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

 23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Επισκευή-συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών (Γ’ φάση)»
 24. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για τη δημιουργία διαχωριστικού πλαισίου εξυπηρέτησης του κοινού ως μέτρο προφύλαξης από τον COVID-19, το οποίο θα τοποθετηθεί σε χώρο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός Π.Ε. Γρεβενών»
 26. Έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Συνοπτικού Διαγωνισμού Σύμβασης Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ.Τ.Ε.(Έδρα/ΠΔΜ) στην προετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης και Επίβλεψης της Μελέτης «Ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Εργασιών Συντήρησης – Αναβάθμισης της Υψηλής Γέφυρας Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης»
 27. Έγκριση του πρακτικού IΙ της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου

  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 – 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού 1.888.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

 28. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανέγερση Μουσείου Κρόκου και γραφείων Διοίκησης» Προϋπολογισμού 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 29. Έγκριση της τροποποίησης της 1257/15-9-2020 (ΑΔΑ: 6ΤΜΝ7ΛΨ-ΚΒΚ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης του από 14-9-2020 πρακτικού της Επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021
 30. Έγκριση Δημοπράτησης και  των Όρων Διακήρυξης ∆ηµοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου ∆ιλόφου» Προϋπολογισµού 450.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)
 31. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας και βελτίωση φρεατίων και οδοποιίας πρόσβασης φράγματος Μεσοβούνου»
 32. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμού : 3.548.387,10€ (πλέον Φ.Π.Α.)
 33. Έγκριση  ΠΡΑΚΤΙΚOY I του ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 34. Έγκριση του Πρακτικού I του ηλεκτρονικού διαγωνισμού

  προμήθειας Ελαστικών για τα επιβατικά οχήματα και μηχανήματα έργου  των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ και Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 35. Έγκριση του  Πρακτικού I του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθεια, εγκατάσταση & παραμετροποίηση εξοπλισμού τηλεφωνίας ΡΒΧ
 36. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 1332/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την συνολική πίστωση
 37. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 1333/20 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Α) ως προς τον Συνολικό Προϋπολογισμό του Διαγωνισμού και  Β ) Ως προς τον Τρόπο της Διενέργειας του Διαγωνισμού
 38. Έγκριση Προσχεδίων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021
 39. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 40. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 41. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 42. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»
 43. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΛΑΒΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ-ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ»
 44. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Παράλληλα Έργα Αναδασμού Αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας»
 45. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»
 46. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών»
 47. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.