40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (3-8-2021)

Οικονομική Επιτροπή ΠΔΜ

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (3-8-2021)

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (3-8-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 3/8/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Π.Ε. Κοζάνης στους οικισμούς του Δήμου Εορδαίας» Προϋπολογισμού: 3.113.043,48€ (με Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 267.826,09€ (με Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 4.739.130,43€ (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στην περιοχή Δήμου Βοΐου» Προϋπολογισμού: 1.439.516,13€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 6. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση – βελτίωση  του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.346.774,19 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 7. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου» Συνολικού Προϋπολογισμού: 28.520,48€ (με Φ.Π.Α.)
 8. Έγκριση του 2ου Πρακτικού διεξαγωγής Διαγωνισμού με τη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του ν.4412/2016, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Υλοτομία επικίνδυνων δέντρων στην επαρχιακή οδό Κοζάνης-Αιανής» Προϋπολογισμού: 13.640,06€ με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ορεινού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 1.378.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 10. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:
  «Αποκατάσταση του γεφυριού Σβόλιανης, Αγίας Σωτήρας Δήμου Βοίου Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.)
 11. Έγκριση Δημοπράτησης κα Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση τεχνικών στο 6ο ΧΛΜ του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής» Προϋπολογισμού: 74.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 12. Έγκριση Δημοπράτησης κα Έγκρισης των Όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή άνω διαβάσεων στο ρέμα Καστανόδασος στο Δ.Δ. Εμπορίου» Προϋπολογισμού: 69.600,00€ (με Φ.Π.Α.)
 13. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση οδικής πρόσβασης στην ΕΕΛ Μεσιανής – Βαθυλάκκου – Ροδίτη» Προϋπολογισμού: 27.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 14. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Επείγουσες εργασίες στον παράπλευρο δημοτικό δρόμο του 383 υδατορέματος στο αγρόκτημα Τ.Κ. Πενταβρύσου Δήμου Εορδαίας» έως  23/08/2021
 15. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Αποκατάσταση πλημμυρικών φαινομένων στην Τ.Κ. Ανατολικού» έως  23/08/2021
 16. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου  «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας» έως  08/11/2021
 17. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για το έργο: «Βελτίωση οδού Φράγματος Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγιάς» Προϋπολογισμού: 720.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 18. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για χρήση αποδυτηρίων στο Δημοτικό  Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ξηρολίμνης» Προϋπολογισμού: 24.499,99€ (Με Φ.Π.Α.)
 19. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών», Προϋπολογισμού: 718.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
 20. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ.2γ του άρθρου 32 και το άρθρο 32α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν.4605/2019, για την απευθείας ανάθεση της σύμβασης σύμφωνα με την αρ.62/2021 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:
  «Παροχή Υπηρεσιών για την δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου, ως προς τα χαρακτηριστικά ασφάλειας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης» Προϋπολογισμού: 29.946,00 € με Φ.Π.Α.
 21. Έγκριση του σχεδίου και της Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ΄΄ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ΄΄ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
 22. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, διευθετήσεις και αποκαταστάσεις στην περιοχή του Σαρανταπόρου» Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού – Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης #65.000,00 €#
 24. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αναβάθμιση Φωτισμού Εθνικού – Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 65.000.00 € #
 25. Έγκριση επέμβασης για την πλήρη υλοποίηση της Μελέτης Βελτίωσης κυκλοφοριακής σύνδεσης Αγροτικής Οδού Δήμου Σερβίων, με την Ε.Ο.3 (Τμήμα Κοζάνη – Όρια Π.Ε. Λάρισας), στη Χ.Θ. 37+000
 26. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.3, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ., ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΕΥΗΣ» Προϋπολογισμού : 2.500.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 27. Έγκριση  χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Κοζάνης, έτους 2019-2020, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ»,  με κωδικό ΕΠ54100002 (Έδρα)
 28. Έγκριση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου:
  «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Συντήρησης ΔΤΕ (έδρα)/ΠΔΜ»
 29. Έγκριση του Πρακτικού Νο 16 αξιολόγησης της νέας αίτησης συμμετοχής του οικονομικού φορέα Δημητριάδη Φραντζίσκου που κατέθεσε ηλεκτρονικά στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών στα πλαίσια του αριθ. 3/2021 με αριθ. πρωτ. 64368/10-5-2021 (αριθ. συστήματος 108676) Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023
 30. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΙΤΗ» προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 31. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΟΞΑΝΙΤΗ» προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 32. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 33. Έγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης του  Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ XΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021-2022» συνολικού προϋπολογισμού 1.594.712,74 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και δικαιώματος  προαίρεσης
 34. Έγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών  του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021 – 2022 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 35. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ» προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 36. Ανάκληση της  αριθμ 1164/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και επανέγκριση των όρων της αναλυτικής διακήρυξης του Συνοπτικού   Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ  ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ» προϋπολογισμού 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
 37. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16η/2021
 38. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 49.888,80€ ανά έτος για
  «ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ», αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΕΔΡΑ) για τα έτη 2021-2022
 39. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας αναθέσεων σε Οικονομικούς Φορείς λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 40. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
 41. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό Π.Ε. Καστοριάς
 42. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής
 44. Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με την  απόφαση 10/2021  του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας
 45. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 47. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 48. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 49. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 52. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) για συνδιοργάνωση του Πανελήνιου Πρωταθλήματος ENDURO 2021 με τον Μ.Ο.Φ.
 53. Τυπική Επανέγκριση Της ΑΡΙΘ. 1382/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετική με Διάθεση πίστωσης για την προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκόμενων
 54. Έγκρισης υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο:
  «Κατασκευή συνδετήριας οδού και διαμόρφωση κόμβου προσπέλασης χώρου νέου σφαγείου Βοΐου» Προϋπολογισμού: 933.000,00€ (Με Φ.Π.Α.)
 55. Έγκριση παράτασης του χρόνου παραχώρησης της χρήσης του διαγραμμιστικού μηχανήματος οδών (ΜΕ-3135 ΚΥ) της Π.Ε. Γρεβενών προς στο Δήμο Βοίου
 56. Έγκριση  παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ»
 57. Έγκριση του 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού της με αρ. Διακήρυξης  2/2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2022
 58. Έγκρισης υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το έργο με τίτλο: «Προγραμματική  σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,  Δήμου Κοζάνης και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  για το έτος 2021» Προϋπολογισμού: 45.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 59. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού, της  ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, του Β΄Τμήματος: Θρησκευτικά Μνημεία (περιοχής Leader Καστοριάς), κόστος 10.515,20€, με ΦΠΑ, της πράξης ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ LEADER ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (CLLD LEADER- Μέτρο 19 του ΠΑΑ)» Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ:  25.460,00€
 60. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Π.Ε. Καστοριάς
 61. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν.3852/2010 για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής οδού από Ε.Ο. Κοζάνης –Ιωαννίνων προς Σιάτιστα θέση “Μπούνος”» Προϋπολογισμού: 472.500,00 € (με Φ.Π.Α.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.