40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-9-2020)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-9-2020)

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-9-2020)

40η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-9-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

 

σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/09/2020 και ώρα 09:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
 3. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος εκτός έδρας
 4. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο:
  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.3, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ., ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΔΙΑΣΤΡΑΥΡΩΣΗ ΒΕΥΗΣ»
 5. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ολοκλήρωση κτιριακών υποδομών Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα», προϋπολογισμού: 1.750.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).
 6. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής της ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών χρωματισμών του «Μποδοσάκειου» Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας», προϋπολογισμού: 286.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 10ης Σεπτεμβρίου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση του οικισμού Μεσοβούνου με την Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Πύργων» ,προϋπολογισμού: 64.950,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 8. Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας και Γ’ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης του έργου:

  «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»

 9. Έγκριση του Πρακτικού Νο 18 της Διαπραγμάτευσης της 18-9-2020 για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2020-21 και των αναδόχων αυτής
 10. Έγκριση παράτασης  υφιστάμενων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών  ΠΕ Κοζάνης για το σχολικό έτος 2020-2021
 11. Έγκριση δαπάνης για την μεταφορά μαθητών με γονική μέριμνα κατά το σχολικό έτος 2020-2021
 12. Έγκριση επιστροφής  αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
 13. Έγκριση 3ης  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ», του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 14. Έγκριση α) του Πρακτικού Ι του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020» αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 100.000,00 € (με ΦΠΑ), σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν. 4412/2016, β) της ματαίωσης του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ Α/Α 90915,  λόγω σφάλματος και γ) της επανάληψης του διαγωνισμού του θέματος από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα, ήτοι από το στάδιο της ηλεκτρονικής δημιουργίας και δημοσίευσης του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ
 15. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης μίας (1) σπουδάστριας Τ.Ε.Ι.
 16.  Έκπτωση  της αναδόχου επιχείρησης του έργου:

  «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», σύμφωνα με το άρθρο 4.2.ε της Διακήρυξης του έργου (άρθρο 105 του Ν.4412/2016) και συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

 17. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, και τις ανάγκες μεταφοράς των μαθητών με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, όπου απαιτείται στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21
 18. Ορισμός υπολόγου για την καταβολή ετήσιου τέλους χρήσης έτους 2005 του ΜΕ 004971 ΚΥ
 19. Έγκριση του 3ου Πρακτικού του διαγωνισµού του έργου: «Καθαρισµός βλάστησης στην Ε.Ο. 15 και ΕΠ.0.11 ∆ήµου Πρεσπών»
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 21. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την απευθείας ανάθεση σε Οικονομικό  Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια μιας λεπίδας αποχιονισμού για τη λειτουργία του αποχιονιστικού μηχανήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 41190»
 23. ‘Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 24. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΥΗΣ ΠΡΑΜΟΡΙΤΣΑ »
 25. Έγκριση Δαπανών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 266.511,96 € για την διενέργεια του Διαγωνισμού παροχής συνοδευτικών μέτρων
  1. 2015-2016:

   «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και

  2. 2018-2019:

   «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ, 5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)».

 27. « Έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων :
  1. 2015-2016:

   «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και

  2. 2018-2019:

   «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)» Προϋπολογισμού 266.511,96 €(συμπ ΦΠΑ)

 28. Έγκριση δαπάνης για νομική εκπροσώπηση
 29. Έγκριση δαπάνης για νομική εκπροσώπηση
 30. Έγκριση δαπάνης για νομική εκπροσώπηση
 31. Έγκριση δαπάνης για   την ενίσχυση του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γενικής Χειρουργικής στην Πτολεμαΐδα
 32. Έγκρισης δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 33. Ακύρωση της 721/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 88425 από την εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
  (αφορά το έργο: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. έτους 2019-2020», προϋπολογισμού: 2.000.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)
 34. Έγκριση νέων  δρομολογίων ΙΙ  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 35. Έγκριση του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου – φορτηγών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2020 και των όρων της διακήρυξης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.