Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» από το ΠΤΑ

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για το υποέργο: «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» από το ΠΤΑ

Την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ενός εξωτερικού συνεργάτη, για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων», δημοσίευσε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης  Δυτικής Μακεδονίας με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων τη Δευτέρα 28/9/2020.

Στόχος της δράσης είναι η ενεργοποίηση με σύγχρονους όρους της  στήριξης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω του ΠΤΑ προτείνει τη δημιουργία Δομής  RIS για την κάλυψη των εξειδικευμένων τεχνολογικών αναγκών των επιχειρήσεων και τη

λειτουργία της ως μόνιμου περιφερειακού μηχανισμού – δομής σχεδιασμού, συντονισμού, πληροφόρησης, προώθησης, μέτρησης και αποτίμησης των αποτελεσμάτων των δράσεων ΕΤΑΚ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας και να την καταθέσουν, ή να την αποστείλουν σε σφραγισμένο φάκελο με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλέφωνο επικοινωνίας & δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όπως περιγράφεται παρακάτω με οποιοδήποτε τρόπο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 501 00 Κοζάνη, υπόψη κ. Σταύρου Σαπαλίδη (τηλ. επικοινωνίας: 2461350995), με τη σήμανση:

Αίτηση συμμετοχής για την με Α.Π. 2817/17-09-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για τη θέση με κωδικό 101 στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ RIS ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (Κωδικός MIS / Π.Δ.Ε. : 5032329 / 2018ΕΠ00510024).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία.

Οι αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης των αιτήσεων, βάσει του πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία,

δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς να αποσφραγιστούν.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στο ακόλουθο link:

https://pta.pdm.gr/2i-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-synapsi-symvaseon-misthosis-ergou-gia-to-ypoergo-dimiourgia-domis-stiriksis-ris-sti-dytiki-makedonia-sto-plaisio-tis-ylopoiisis-tou-ergou-dimiourgia-domon-s/