Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-1-2019)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-1-2019)

3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-1-2019) – 3η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (15-1-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ. 55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ή μη του από 20-12-2018 πρωτοκόλλου μακροσκοπικής εξέτασης δευτεροβάθμιας επιτροπής αφορόν στην προμήθεια πολυμηχανήματος για τη λίμνη Καστοριάς.
 3. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (1η/2019).
 4. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 5.944,08 €, από το Υπουργείο Εσωτερικών.
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου:

  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20 (ΚΟΖΑΝΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)».

 6. Έγκριση πρακτικού Νο 37/24-12-2018 αγόνου δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας – Πισοδερίου.
 7. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας για την κατακύρωση διαγωνισμού του έργου:  «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017».
 8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΕΛΟΥΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ».
 9. Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών 3ης & 4ης τμηματικής παραλαβής (3ου & 4ου παραδοτέων Π3, Π4) της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018 – 2019».
 10. Έγκριση ή μη του από 9-1-19 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 11. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης προμήθειας – εγκατάστασης – παραμετροποίησης και υποστήριξης ολοκληρωμένου ενοποιημένου συστήματος “Docutraks” για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας και Ενοτήτων).
 12. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι διαδικασίας 2ης διαπραγμάτευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτο9ύ διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες 1.  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας  2.  Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3.  των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης (Αδιάθετα Τμήματα).
 13. Απαλλαγή υπολόγων και έγκρισης απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ ΠΕ Γρεβενών.
 14. Έγκριση δαπάνης για προώθηση και προβολή τοπικών προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση

  ΕΞΠΟΤΡΟΦ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 2019.

 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 18.  Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (Courier) της Π.Ε. Φλώρινας, για την περίοδο 2018 – 2019.
 21. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.
 22. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.
 23. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 25. Τυπική επανέγκριση δαπανών.
 26. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης οικονομικού έτους 2018.
 27. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των υπηρεσιών

  α) Μεταφοράς αποθήκευσης και διανομής των ειδών του Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ και β) των υπηρεσιών μίσθωσης ερμαρίων, ψυγείων και των αναγκαίων ψυκτικών υπηρεσιών αποθήκευσης των τροφίμων του Ε.Π.ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ.

 28. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 29. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 30. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 31. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύβασης συντήρησης λογισμικού.
 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.
 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
 35. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.
 36. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.
 37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 38. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 39. Έγκριση μεταφοράς μαθητών με γονική μέριμνα στην Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτους 2018 – 2019.
 40. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

  χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

 41. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης μηχανημάτων έργου της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.
 42. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παροχή υπηρεσιών χρήσης και τεχνικής υποστήριξης των κατάλληλων μηχανολογικών εργαστηρίων για την διεξαγωγή των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών.
 43. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.
 44. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου συμβούλου ΕΣΠΑ και παρακολούθηση έργων κ. Γιαννακίδη Σταύρου.
 45. Έγκριση δαπάνης που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Πτολεμαΐδας, στην ημερίδα πρώτων βοηθειών, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2019.
 46. Έγκριση δαπάνης – ανάθεση προμήθειας.
 47. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.