Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

3η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

3η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2022)

3η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2022) – 3η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2022) – 3η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2022) – 3η Πρόσκληση σε μεικτή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25-1-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 173797/15-11-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 25/01/2022 και ώρα 10:00  δια ζώσης και ταυτόχρονα  με τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Σερβίων, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Σερβίων Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 5.670.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 3. Έγκριση σχεδίου και όρων Προγραμματικής Συμβάσης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης και του Δήμου Βελβεντού, εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για το έργο: «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμού : 308.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 4. Έγκριση του 1ου  Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια – Λάβα – Πλατανόρευμα» Συνολικού Προϋπολογισμού: 650.000,00 (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 5. Έγκρισης Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 του έργου: «Επιχειρηματικότητα και Δημιουργικές Δράσεις» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 6. Έγκριση υποβολής πρότασης στην 3η περιορισμένη πρόσκληση του Προγράμματος Εδαφικής συνεργασίας για στρατηγικές προτάσεις. (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας)
 7. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής Επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την Διενέργεια του Ανοικτού Διαγωνισμού Άνω των ορίων προμήθειας ειδών για την Γέφυρα Ρυμνίου
  (Εισηγητής: Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 8. Έγκριση του 3ου Πρακτικού της Επιτροπής  Διαγωνισμού  αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), 100.000,00€ με ΦΠΑ, της με αρ. Διακήρυξης  6/2021 που αφορά την «Προμήθεια  ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα  και δύο (2) μηχανημάτων έργου, (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), προϋπ/σμού 650.000 € με ΦΠΑ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 9. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Τεχνικών Έργων)
 10. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. λόγω χρήσης των επί έλαττον δαπανών, 1ης Τ.Σ.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς – Δ/νση Τεχνικών Έργων)
 11. Έγκριση παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δήμου Νεστορίου» προϋπολογισμού: 76.000€ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 12. Τροποποίηση της 1804/23-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς – Δ/νση Ανάπτυξης)
 13. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 22ης Νοεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2021» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών – Δ/νση Τεχνικών Έργων)
 14. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 18ης Νοεμβρίου 2021 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2021» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών – Δ/νση Τεχνικών Έργων)
 15. Έγκριση της παραχώρησης χρήσης συσκευών ανάνηψης LATEX τύπου AMBU
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 16. Έγκριση κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας -Δ/νση Ανάπτυξης)
 17. Έγκριση τροποποίησης υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας με λεωφορεία, σύμφωνα με τα  επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, με αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2021-22 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας -Δ/νση Ανάπτυξης)
 18. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών – Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Φλώρινας – Αν. Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 19. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου “Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών”(Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας)
 20. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου “Βελτίωση Οδικής Αφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας”(Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας)
 21. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου “Διαγράμμιση – Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου” (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας)
 22. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου “Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου” (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας)
 23. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2/2022 (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Έδρα)
 24. ‘Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.100,00€ για πληρωμή εξόδων εγγυητικής (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Έδρα)
 25. Έγκριση  διενέργειας,   όρων   και των Τεχνικών Προδιαγραφών Ηλεκτρονικής Ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημοσιάς σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την αφορά τη προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
  • «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
   Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ).
  • «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 79300/20-07-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ). συνολικού προϋπολογισμού 2.069.951,60. ευρώ άνευ φπα (2.376.605,44 Ευρώ με φπα).
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.232.985,48 € του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» των Κοινωνικών Συμπράξεων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς ΟΠΣ 5029635 (Κοζάνη), 5029621 (Καστοριά) , 5029608 (Φλώρινα), 5029618 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), λόγω τροποποίησης του συνολικού Προϋπολογισμού (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Έδρα)
 27. Έγκριση δαπάνης για την ενεργοποίηση  5 γραμμών κινητής τηλεφωνίας για την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος ιχνηλάτησης της Πολιτικής Προστασίας
  (Εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 28. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας  – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 29. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου (Εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με την έργο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ, ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ, ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΕΠ 041 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 139783/30-12-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. Ε.Φ.071 (Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 31. Έγκριση Δαπάνης για την πληρωμή ελεγκτών δόμησης στα έργα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 32. Έγκριση δαπάνης στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ για τον Έλληνα ευεργέτη Νικόλαο Δούμπα, του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης)
 33. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Έδρα)
 34. Έγκριση δαπάνης για την   «Μεταφορά και  θανάτωση ζώων για  τρομώδη νόσο, λύσσα, οζώδη δερματίτιδα, καταρροϊκό πυρετό».  Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Έδρα)
 35. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου και απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) έδρας 2021 (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Έδρα)
 36. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου και απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) Π.Ε. Κοζάνης 2021
  (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Έδρα)
 37. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής : Αν. Δ/ντής Δ/νσης Οικονομικού Έδρα)
 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας – Δ/νση Οικονομικού )
 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα, έτους 2022 της ΠΕ Γρεβενών (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών – Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού)
 40. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών (Εισηγητής: Αν. Δ/ντής Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού)
 41. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών)
 42. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια οικίσκου τύπου ISOBOX (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς – Αν. Προίστάμενος Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού)
 43. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς – Αν. Προίστάμενος Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού)
 44. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 45. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 46. Ορισμός δικηγόρου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας – Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικών)
 47. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Σωτήριου Βόσδου» (Εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.