38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (20-7-2021)

Οικονομική Επιτροπή ΠΔΜ

38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (20-7-2021)

38η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (20-7-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/07/2021 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Επισκευή Ειδικού Εργαστηρίου Πτολεμαΐδας στην Τ.Κ. Αγ. Χριστοφόρου»
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων παλαιάς πτέρυγας και εξωτερικών ιατρείων του Νοσοκομείου Κοζάνης» Προϋπολογισμού: 39.690,55 (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
 4. Έγκρισης Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Βελτίωση παράλληλων έργων στο Αγρόκτημα Λιβαδερού», Προϋπολογισμού: 550.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων» Προϋπολογισμού: 41.000,00€ (Με αναθεώρηση και Φ.Π.Α)
 6. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»
 7. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού  του έργου: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», Προϋπολογισμού  1.000.000,000 €.
 8. Έγκριση Τροποποίησης 2, για το έτος 2021, του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο
  «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)
 9. Έγκριση 3ης Τροποποίησης μέρους του Τεχνικού Προγράμματος   2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Φλώρινας στο τμήμα των έρ-γων που χρηματοδοτούνται από την ΣΑΕΠ 041.0
 10. Έγκριση 4ης Τροποποίησης μέρους (Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων)   του Τεχνικού Προγράμματος της  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Φλώρινας για το 2021
 11. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμού: 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 12. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας έτους 2021, για την επιλογή αναδόχου για έργα αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β’4841/29-12-2017) απόφαση, την Εγκύκλιο 6/Δ11/οικ.82/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και το άρθρο 108 του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/9-03-2021)
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για την παραλαβή των εργασιών του συνόλου των υπηρεσιών της Δ.Τ.Ε. Π.Ε Καστοριάς
 14. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚOY I του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας και μεταφοράς 5.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό  αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Κοζάνης
 15. Έγκριση των  Πρακτικού ΙΙI (Δικαιολογητικά Μειοδότη) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας, περιόδου 2021-2022
 16. Έγκριση τροποποίησης  των όρων  της διακήρυξης  του   «Ανοικτού  Διεθνή διαγωνισμού για το  Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά, Καστοριά, Κοζάνη, Φλώρινα)»  σύμφωνα με το ν. 4782/2021
 17. Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού  Διαγωνισμού για την
  «Προμήθεια και εγκατάσταση πλευρικών ενημερωτικών πινακίδων για τον κίνδυνο τροχαίων ατυχημάτων με άγρια ζώα και πληροφοριακών πινακίδων στα πλαίσια του έργου LIFE SAFE – CROSSING»
 18. Έγκριση του πρακτικού ΙI (κατακύρωσης) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης.
 19. Έγκριση ακύρωσης της αριθ. 940/2021 Απόφασης Ο.Ε. και έγκριση Διεθνούς Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & λιπαντικών των αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2021 έως και Οκτώβριο 2022 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ ΠΕ Φλώρινας ήτοι για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2022, και των όρων της Διακήρυξης
 20. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 15η/2021
 21. Έγκριση γνωμοδότησης
 22. Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ. Ετών 2021-2022 και 2022-2023 και έγκριση  δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την μεταφορά μαθητών με αριθμό διακήρυξης  10/18
 23. Διάθεση πίστωσης για την «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2021-2022»
 24. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 25. Έγκριση δαπάνης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος προστίμου ποσού 17.591,77€
 26. Έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση διάθεσης ποσού για το έργο με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
 28. Έγκριση δαπάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 30. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
 31. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 150,00€ για πληρωμή Τόκων και Προμήθειας Εγγυητικής Επιστολής για το ΜΥΗΣ του έργου
  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ)
 32. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών υπεύθυνου προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 679/2016 (GDPR), για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Έδρας και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για ένα έτος
 33. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τις εγκαταστάσεις της Έδρας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Π.Ε Κοζάνης για ένα έτος
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 68,20€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια ενός (1) κλειδιού για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5216 και για την επισκευή ενός (1) κλειδιού για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5439 αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης  ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 35. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 38. Ανάκληση της αριθμ. 1011/21 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.