34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-6-2022)

Μενέλαος Μακρυγιάννης: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-6-2022)

34η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-6-2022)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 2940/11-01-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Τσιούμαρη Γρηγόριο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/06/2022 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης εσόδων-εξόδων του Προϋπολογισμού της Περ. Δυτικής Μακεδονίας για το Α τρίμηνο 2022 (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 3. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 4. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 5. Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ. ετών 2022-2023-2024-2025, έγκριση δαπάνης, διάθεση  πίστωσης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ) (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 6. Έγκριση επιδόματος για μαθητή που μεταφέρεται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2021-2022 για την Π.Ε Κοζάνης (Εισηγητής: Δ/νση Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης Π.Ε. Κοζάνης)
 7. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Π.Δ.Μ. (Εισηγητής: Δ/νση (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Δ.Μ.)
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από λογαριασμό της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 9. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 10. Έγκριση δαπάνης πληρωμής τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2022» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών)
 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 12. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων προμήθειας εξοπλισμού για το έργο Δημιουργία VMs για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

  (Εισηγητής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης)

 13. Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση γεφυρών Μανιάκων και Ποριάς» (Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς)
 14. Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών αναφορικά με την τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 173863/15-11-2021 Σύμβασης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 15. Έγκριση Πρακτικού Νο 8 αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του αριθ. 1/59074/15-04-2022 Διαγωνισμού της Π.Ε. Φλώρινας για τον «Καθαρισμό Βλάστησης Οδικού Δικτύου Φλώρινας – Αμυνταίου για διάστημα 24 μηνών» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 16. Έγκριση παράτασης της σύμβασης από 01/07/2022 έως 31/12/2022 «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) της Π.Ε. Γρεβενών» και της σχετικής δαπάνης που θα προκληθεί (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών)
 17. Έγκριση συμμετοχής της ΠΔΜ στο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής «Βελβεντινές Φωνές» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού
 18. Έγκριση συμμετοχής της ΠΔΜ σε έκθεση του Αστρονομικού Συλλόγου Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Νέας Γενιάς, Αθλητισμού και Πολιτισμού)
 19. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)» (Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας)
 20. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Χατζηζήση Λάμπρου (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.