2η τροποποίηση της με αριθμ. 90057/30-05-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Ορισμού μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Βιολογικές καλλιέργειες

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

β. Του Π.Δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

γ. Της αρ. 64544/2317/24-07-2012 απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Προσαρμογή του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιημένη ισχύει.

δ. Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Της αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/04-5-2016) ΥΑ «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.

στ. Της αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ», όπως ισχύει.

ζ. Της αρ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302/Β’/2017) ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει.

η. Της αρ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543/Β΄/21-12-2017) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιημένη ισχύει.

θ. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι. Της αριθμ. 3871/10-12-2018 (ΦΕΚ 5778/Β΄/21-12-2018) απόφασης του Περιφερειάρχη «Σύσταση-Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών, Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

 1. Τις αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τις οποίες εξειδικεύονται οι όροι και οι ρυθμίσεις για την εφαρμογή των εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα τις διαδικασίες που αφορούν στην αξιολόγηση και γνωμοδότηση των αιτήσεων στήριξης.
 2. Την αριθμ. 544/15-02-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ087ΛΨ-ΡΡΖ) «Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 3. Την αριθμ. 1265/17-04-2019 (ΑΔΑ: 6Ρ0Τ7ΛΨ-ΖΥ5) «2η Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 4. Την αριθμ. 1584/17-05-2019 (ΑΔΑ: 6Σ8Σ7ΛΨ-ΔΔΞ) «3η Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 5. Την αριθμ. 1963/19-06-2019 (ΑΔΑ: Ω2ΦΔ7ΛΨ-ΟΕΒ) «4η Απόφαση Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΔΜ).
 6. Το αριθμ. 6952/22-10-2019 έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ σχετικά με τη «Στοχοθεσία των υπομέτρων 4.1, 6.1 και 6.3».
 7. Τις απαιτήσεις της διενέργειας των αξιολογήσεων των υποβληθέντων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αιτήσεων στήριξης, στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020 και την ανάγκη το αποτέλεσμα των αξιολογήσεων να κριθεί και να οριστικοποιηθεί από Γνωμοδοτική Επιτροπή.
 8. Την αριθμ. 184930/20-11-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει

Την τροποποίηση της αριθμ. 90057/30-05-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Ορισμού μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» για τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Καστοριάς, ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης προστίθεται μία (1) Γνωμοδοτική Επιτροπή, ως εξής:

Γ) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Παρασκευή Λιόλιου του Αχιλλέα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΕ 334260, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Μπατιάνη Ευθύμιο του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Ξ 636849.
 2. Κυριακή Κοκκέρη του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Ρ 870569, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Σαββίδου Ιωάννα του Βασιλείου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΗ 293789.
 3. Χατζηκώστα Μαγδαληνή του Θεοδώρου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 701265 ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντινοπούλου Όλγα του Ανδρέα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΖ 302131.

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς η Γνωμοδοτική Επιτροπή 1 τροποποιείται ως εξής:

Α) Γνωμοδοτική Επιτροπή

 1. Πετρίδης Παναγιώτης του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 863302, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Τυπόα Χρήστο του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 864421.
 2. Παπαναούμ Γεώργιος του Αναστασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΖ 298892, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Νασιοπούλου Αφροδίτη του Θωμά, του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ ΑΖ 298893.
 3. Μπέης Ελευθέριος του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΗ 796493 ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τσούτση Ευπραξία του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΖ 299943.

Κατά τα λοιπά ισχύουν η αριθμ. 90057/30-05-2019 (ΦΕΚ 374/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./12-06-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη «Ορισμός μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και η αριθμ. 103870/24-06-2019 (ΦΕΚ 418/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./02-07-2019) 1η τροποποίηση αυτής.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Η 2η τροποποίηση της με αριθμ. 90057/30-05-2019 απόφασης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας περί «Ορισμού μελών Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τη γνωμοδότηση των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο Υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 6ΦΩΒ7ΛΨ-8ΚΘ)