Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

27η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (1-7-2024)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

27η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (1-7-2024)

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 175, 175 Α, 176 και 177 του Νόμου 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως ισχύουν

β) Την αριθμ. 2/24 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 991/03-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής

 

 1. Γεωργίτση Γεώργιο
 2. Γκερεχτέ Λάζαρο
 3. Ζυμπίδη Θεοφύλακτο
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Βόσδου Σωτήριο
 6. Χριστοφορίδη Γεώργιο

 

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 1/7/2024 και  ώρα 12:00  στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Περιφερειακής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ (αναθεώρηση τιμών) του έργου: «Επισκευή περιφερειακής οδού Καισαρειάς» προκειμένου να συμπεριλάβει τη δαπάνη αναθεώρησης των τιμών
 3. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΟΧΕΤΟΙ) ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ»
 4. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024 – 2025 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», Προϋπολογισμού: 534.308,56 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση τοιχείου και διαμόρφωση κοίτης ρέματος στην Τ.Κ. Μηλοχωρίου», Προϋπολογισμού: 162.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 6. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο:
  «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 74 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 60 ΤΟΥ Ν.3669/08», Προϋπολογισμού: 169.990,00€ (με Φ.Π.Α.)
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου:
  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024 – 2025 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»
 8. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ύψους «1.590,00» € για την έκδοση του 4ου τεύχους- 1ου εξαμήνου 2024 του περιοδικού «Στέγη»
 9. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για την δαπάνη Πολιτικής Προστασίας
 10. Έγκριση του Πρακτικού Νο 7/2024 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς & οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 1/2024 για την «Προμήθεια 3.540 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2024-2025»
 11. Έγκριση Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, εκμίσθωσης χώρου 50 τ.µ. για τη λειτουργία κυλικείου στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας
 12. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 13. Έγκριση της 6ης τροποποίησης του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2024 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 14. Έγκριση συγκρότησης των ακόλουθων επιτροπών όσο αφορά την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΛΕΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ», προυπ.  560.000,00 € με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΕΡΒΙΩΝ»
 17. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου της ΣΑΝΠ 241, με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ», Προϋπολογισμού: 218.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 18. Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την Υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) περιόδου 2024-2026»
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (29.500,00€) πλέον ΦΠΑ, για τη μεταφορά πόσιμου νερού για τις ανάγκες των ζώων κτηνοτροφικών μονάδων στη θέση Καλύβια – Παρχάρια Ακρινής στο βουνό Βέρμιο για την προάσπιση της υγείας και της ζωής των ζώων καθώς και της περιουσίας των πολιτών
 20. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, προμήθειας συστήματος καταγραφής τροχαίων παραβάσεων στην είσοδο της υψηλής γέφυρας Σερβίων
 21. Έγκριση δαπάνης για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΔΜ»
 22. Έγκριση δαπάνης λόγω αναθεωρήσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Τ.Κ.ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ»
 23. Έγκριση δαπάνης που αφορά προμήθεια για αντικατάσταση 100 ποτιστρών
 24. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις πολιτιστικές εκδηλώσεις «Ροδίτης 2024»
 25. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην «1η Πανελλήνια Ιππική Συνάντηση Αιανής»
 26. Μετακίνηση Περιφερειακού Συμβούλου Δυτικής Μακεδονίας Κιοσέ Ιωάννη, εκτός έδρας από Φιλώτα Φλώρινας προς Θεσσαλονίκη
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων για την υποστήριξη και ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης έργων των Πράξεων:
 • Προτεραιότητα 6 ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &
 • Αναβάθμιση και Διεύρυνση των Κοινωνικών και Προνοιακών Υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205).

 

 

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

ΜΕΤΑΞΑΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών

και Νομικών Προσώπων

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

27η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Δια Ζώσης (1-7-2024)