Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης (26-5-2020)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης (26-5-2020)

22η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσω τηλεδιάσκεψης (26-5-2020)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/05/2020 και ώρα 10:00  με τηλεδιάσκεψη, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 19ης Μαΐου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944». Προϋπολογισμού: 15.000,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 3. Έγκριση του 1ου πρακτικού διεξαγωγής του συνοπτικού διαγωνισμού της 21ης Μαΐου 2020, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας», Προϋπολογισμού: 12.500,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)
 4. Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.» Προϋπολογισμός: 400.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
 5. Έγκριση του πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου  χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε Κοζάνης (Αδιάθετα Τμήματα)
 6. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ (κατακύρωσης) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 7. Έγκριση της Δημοπράτησης και έγκριση των Όρων Διακήρυξης της Δημοπρασίας για το έργο:

  «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ‘ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ΄ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ», Προϋπολογισμός: 286.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 8. Έγκριση της Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης της Δημοπρασίας για το έργο: «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρων για την στέγαση της Δ.Ο.Υ. στο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας», Προϋπολογισμού: 54.300,00 € (με Φ.Π.Α.)
 9. Έγκριση δαπάνης, για την προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες του γραφείου του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2020.
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια σημαιών, βάσεων και κονταριών για τις ανάγκες του Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 11. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) της Π.Ε. Γρεβενών
 12. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης  των σχετικών δαπανών για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών και του φόρου εισοδήματος των ωφελούμενων από το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ
 13. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α
 14. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 προϋπολογισμού 400.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ προϋπολογισμού 95.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 16. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2020 προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.
 17. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου

  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020 προϋπολογισμού 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.

 18. Έγκριση του 2ου πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά μέρος του έργου «Δημιουργία Master  Plan  για  τη  διαχείριση  των  ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς»
 19. Ορισμός δικηγόρου
 20. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών & υπηρεσιών επισκευής για τα οχήματα & μηχανήματα έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2021.
 21. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης οικονομικών ετών 2020-2021, για υπηρεσίες φύλαξης του κτηρίου (Διοικητηρίου) της Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή του αγίου Αθανασίου»
 23. Έγκριση  διενέργειας του διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, και των όρων της διακήρυξης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.