20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-4-2022) -2

20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-4-2022)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-4-2022)

20η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-4-2022)

Στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου:

«Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Ασβεστόπετρας και Προαστίου στον κόμβο νότιας εισόδου Πτολεμαΐδας» Προϋπολογισμού: 3.469.354,84 € χωρίς Φ.Π.Α.

Προχωρούν οι διαδικασίες για τα έργα:

«Επέκταση αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζιτζιφός» συνολικού Προϋπολογισμού 73.593,49€ χωρίς Φ.Π.Α.,

και «Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου Σερβίων» συνολικού Προϋπολογισμού 1.774.193,55€ χωρίς Φ.Π.Α.,

καθώς σήμερα εγκρίθηκαν τα Πρακτικά διεξαγωγής της ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής των έργων.

Εγκρίθηκαν τα σχέδια και οι όροι Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Κοζάνης και της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για τα έργα:

«Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης περιόδου 2022-2023» Προϋπολογισμού 343.438,34 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

και «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας) περιόδου 2022-2023» Προϋπολογισμού: 280.474,63 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Μέσω αυτών των συμβάσεων υποστηρίζονται οι Τεχνικές Υπηρεσίες για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.

Εγκρίθηκε για την ΠΕ Γρεβενών το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για την εκπόνηση των «Μελετών Βελτίωσης Δημοτικής Οδού Αγ. Παρασκευής – Βασιλίτσας», μεταξύ των συμβαλλομένων Π.Δ.Μ. και ΑΝ.ΚΟ Προϋπολογισμού: 330.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Εγκρίθηκαν οι υποβολές προτάσεων για την Πράξη με τίτλο:

«Σχέδιο Δράσης για τη διατήρηση της οικολογικής συνδεσιμότητας και της συνοχής του Δικτύου Natura 2000 στην Δυτική Μακεδονία» στα πλαίσια της πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο:

«Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, σε περιοχές της ΠΕ Καστοριάς» Προϋπολογισμού 190.000,00 €.

«Δράσεις για την αποκατάσταση, διατήρηση και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των τόπων NATURA 2000 – περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ» Προϋπολογισμού 200.000,00 €.

 

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης