18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-5-2016)

Διοικητήριο ΠΕ Κοζάνης

18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-5-2016)

18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-5-2016) – 18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-5-2016) – 18η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-5-2016)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ. 223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 5/5/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 12ης Απριλίου 2016 «Ανέγερση Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 12ης Απριλίου 2016 και κατακύρωση της εκτέλεσης των εργασιών του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ»
 4. Έγκριση εκτέλεσης της μελέτης αναδασμού αγροκτήματος Βαρικού με Ν. 3316/2005 Π.Ε. Φλώρινας
 5. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών – Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στο Επ. Δίκτυο Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή 5Χ5 στον αύλειο χώρο του Οικοτροφείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή αντιπλημμυρικού τοιχείου στον χείμαρρο «Ακρίτα» στο Τ.Κ. Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Παράταση προθεσμίας το έργου: «Κατασκευή στεγάστρου στο Τ.Κ. Ιτιάς» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός στοιχείων απορροής υδάτων – Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας Π.Ε. Φλώρινας 2015»
 10.  Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – επισκευή Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στην Τ.Κ. Φανού» Π.Ε. Φλώρινας
 11. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2015»
 12. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδ. Δικτύου Ν. Φλώρινας 2015» Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο:

  «Επισκευή – Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Βεύης» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας

 14. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας
 15. Έγκριση της διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επ. Οδ. Δίκτυο Περιοχής Βιτσίου» προϋπολογισμού 300.000,00 € με Φ.Π.Α. Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση της συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επ. Οδ. Δίκτυο Περιοχής Βιτσίου» Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του υποέργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτήματος Γέρμα Β΄ Φάση Π.Ε. Καστοριάς»
 18. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωση πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016, με αριθμ. Διακήρυξης 2/2016
 19. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016, με αριθ. Διακήρυξης 3/2016
 20. Έγκριση δαπάνη για την κάλυψη του κόστους της μεταφοράς μαθητών για την σχολική χρονιά 2016-2017 Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης ΚΑΕ 192/0821 οικονομικού έτους 2016 συνολικού ποσού 1.500.000,00 ευρώ και την έγκριση της δαπάνης ως δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2016-2017
 21. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,

  για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 1.260.977,97 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών

 22. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση, με τρεις προσφορές της δαπάνης για εκτύπωση (βιβλιοδεσία) κλπ διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2016
 23. Έγκριση συμπλήρωσης της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 1592/2015, για την παράταση των συμβάσεων των αναδόχων για τη μεταφορά μαθητών Α/μιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας, των οποίων οι συμβάσεις ήταν σε ισχύ στις 30-06-2015, για τα δρομολόγια του διαγωνισμού της 24/8/215 (Διακήρυξης 82015) που δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν ακατάλληλες και ισχύουν για τια το σχολικό έτος 2015-16 και εκτελέστηκαν τον μήνα Σεπτέμβριο του 2015
 24. Έγκριση εξουσιοδότησης των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που βρίσκεται στη Φλώρινα για ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για το έτος 2017
 25. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο»
 26. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 27. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 30. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την παρακολούθηση και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών του έργου της καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 31. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την παραλαβή και πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών για την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

  για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. του έτους 2016 καθώς και την προετοιμασία των δράσεων του 2017

 32. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια των διαγωνισμών (πρόχειρων & κανονικών) προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και για την παραλαβή αυτών
 33. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την αγορά εισιτηρίων του ετήσιου ποδοσφαιρικού τουρνουά «Αγάπης» που διοργανώνει ο Σύλλογος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Εορδαίας
 35. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. «ΦΛΩΡΙΝΑ» στην 6η επιστημονική ημερίδα Αθλητικής Ψυχολογίας και Διατροφής
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Συνδέσμου Γυναικών Φιλώτα

  του 2ου Φεστιβάλ γυναικείων παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων με τίτλο «Οι γυναίκες παίρνουν την σκυτάλη»

 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Λόφων «Άρης Λόφων»
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 43. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 44. Συγκρότηση επιτροπής για τη Σύμβαση Λογισμικού
 45. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσίας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
 46. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Π.Ε. Γρεβενών και  της ανάληψης της σχετικής πίστωσης
 47. Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της εταιρίας «Μαυρίδης Γρηγόριος και ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της 580/16 απόφασης της Ο.Ε. Π.Δ.Μ. για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση α) Συστήματος (αστικού εξοπλισμού) φόρτισης ποδηλάτων με χρήση Φ/Β β) Ηλεκτρικών Ποδηλάτων γ) Βάσης στάθμευσης για τα συμβατικά ποδήλατα δ) Συμβατικών ποδηλάτων» Π.Ε. Καστοριάς
 48. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Π.Δ.Μ. ως συνδιοργανωτής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro 2016

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.