Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης της Δράσης 4.1.5 του ΠΑΑ (Σχέδια Βελτίωσης)

14 επιχειρήσεις εντάχθηκαν στη Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

14 επιχειρήσεις εντάχθηκαν στη Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος»

14 επιχειρήσεις εντάχθηκαν στη Δράση 4.1.2.

Ανακοινώθηκε από την διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η ένταξη 14 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στη Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020» συνολικής δαπάνης 241.706,47 ευρώ.

Στους δικαιούχους  του προγράμματος, φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρέχεται στήριξη για την υλοποίηση επενδύσεων στις έγγειες βελτιώσεις και στην προμήθεια εξοπλισμού με σκοπό την αύξησή της αποδοτικότητας χρήσης ύδατος και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Μία σημαντική εξέλιξη για τους δικαιούχους του προγράμματος και συγχρόνως για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιο Κασαπίδη

Να βελτιωθεί το περιβαλλοντικό προφίλ των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή μέσω της βελτίωσης της διαχείρισης του ύδατος και παράλληλα να γίνει πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη η ελληνική γεωργία μέσω ενίσχυσης επενδύσεων ώστε να εκσυγχρονιστούν.