Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-2-2023)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-2-2023)

11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-2-2023) – 11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-2-2023) – 11η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (22-2-2023)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 5013/2023), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν.5013/2023) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 2/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών και των αναπληρωτών τους στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 856/03-01-2023 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

 

Κ Α Λ Ε Ι

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Βαβλιάρα Γεώργιο
 2. Μαργαρίτη Γεώργιο
 3. Γιάτσιο Ιωάννη
 4. Κιοσέ Ιωάννη
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Τζιώτζη Απόστολο

 

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 22/2/2023 και ώρα 10:00  σε τηλεδιάσκεψη  με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 334.000,00 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών – Κατακύρωσης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΝΟΥΣΗ ΔΟΥΚΑ ΤΖΑΤΖΑ» Συνολικού Προϋπολογισμού: 932.542,98 € (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΕΡΒΙΑ-ΛΑΒΑ-ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 5. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΖΙΤΖΙΦΟΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης της εργολαβίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΒΟΛΙΑΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 9. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Πεζογέφυρας και Συνοδών Λιμενίσκων», Προϋπολογισμού δαπάνης #1.785.000,00 €# (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 10. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ενδυνάμωση Οικοτουριστικών Λειτουργιών Πλωτής Πεζογέφυρας και Συνοδών Λιμενίσκων», Προϋπολογισμού δαπάνης #1.785.000,00 €# (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου»
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 12. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Αποκατάσταση και βελτίωση τμήματος του δικτύου ομβρίων υδάτων της πόλης της Φλώρινας λόγω βλαβών που προκλήθηκαν από σεισμική δόνηση τον Ιανουάριο του 2022» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 13. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 14. Έγκριση του πρακτικού Ι της Επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση κόμβων Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας και Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Προϋπολογισμού 3.500.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.) (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 15. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση χαρακτηριστικών οδοστρώματος και στηθαίων ασφαλείας στο οδικό τμήμα της Ε.Ο.3 αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ., κόμβος Αμυνταίου – Διασταύρωση Βεύης» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 16. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού – Νομική Υπηρεσία)
 17. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού – Νομική Υπηρεσία)
 18. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού – Νομική Υπηρεσία)
 19. Παροχή πληρεξουσιότητας σε Δικηγόρους (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού – Νομική Υπηρεσία)
 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΤΜΗΜΑ Γ΄ΟΥΣΙΑΣ 1μΜΕΛΕΣ)
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών)
 21. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6η/2023 (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 22. Έγκριση του  Πρακτικού I του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 1 «Προμήθεια δύο (2) Λεωφορείων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία» στην Πράξη», με κωδικό MIS 5131905, του Άξονα Προτεραιότητας 9 – Προώθηση Κοινωνικής Ένταξης & Καταπολέμηση της φτώχειας & κάθε διάκρισης, του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 23. Έγκριση διενέργειας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, άνω των ορίων προμήθειας ειδών για την υλοποίηση του του έργου «Δράσεις Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Ψηφιακής Ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 24. Έγκριση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης (15-02-2023) των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ» ΤΜΗΜΑ 2. Προμήθεια ενός καινούργιου πολυμηχανήματος (αλατοδιανομέα – λεπίδα αποχιονισμού – βραχίονα με κεφαλή καταστροφέα και κεφαλή κλαδέματος), με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ:160098 της εταιρείας Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 25. Έναρξη καταβολής λειτουργικών δαπανών, συστεγαζόμενων υπηρεσιών στο κτίριο της ΠΕ Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 26. Έγκριση της 3ης τροποποίησης της 1711/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί έγκρισης χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2022-2023
  (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Βιομηχανίας, Εμπορίου, Παιδείας και Απασχόλησης)
 27. Επαναφορά υπολόγου διαχειριστή ΧΕΠ (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)
 28. Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών  αυτοκινήτου (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης)
 29. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ημερίδα που διοργανώνεται από την Τοπική Κοινοτητα Εράτυρας, την Εφορεία Αρχαιοτήτων και του Ινστιτούτου Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΠΕΚ «ΤΗΜΕΝΟΣ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 30. Έγκριση δαπάνης για τις συνδιοργανώσεις του Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ» με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά το έτος 2023 (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης)
 31. Έγκριση δαπάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 32. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 33. Έγκριση δαπάνης για δικαστικά έξοδα της απόφασης 3/2021 και 12/2022 του Ειρηνοδικείου Εορδαίας, της ενάγουσας εταιρίας «Π.ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 34. Έγκριση δαπάνης για το έργο «INTERREG-COMPUTING POWER GOES GREEN (MIS-5129748)» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 35. Έγκριση δαπάνης για ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 36. Έγκριση δαπάνης για τον Σχεδιασμό επέκτασης στο δίκτυο «Μονοπάτια Ειρήνης»  (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 37. Έγκριση δαπάνης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ,ΚΑΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΑ ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Π.Δ.Μ.» (Εισηγητής: Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)
 38. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 39. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.) (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας – Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

Μενέλαος Μακρυγιάννης

Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οικονομικού

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Μ.Μ.Ε.