Υπογραφή ένταξης Πράξης «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου»

Υπογραφή ένταξης Πράξης «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου»

Υπογραφή ένταξης Πράξης «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου»

«Κατα σκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου»

Την ένταξη της Πράξης «Κατασκευή συμπληρωματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης για τη βελτίωση της υδρευτικής κατάστασης των οικισμών Γαλατινής, Μικροκάστρου και Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης.

Δικαιούχος της Πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 2.492.100,00€ είναι ο Δήμος Βοΐου.

Η Πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει την κατασκευή δυο νέων συμπληρωματικών εξωτερικών δικτύων ύδρευσης για το Δήμο Βοΐου, με στόχο τη βελτίωση της υδρευτικής ικανότητας των προαναφερθέντων οικισμών, την ορθότερη διαχείριση των νερών των πηγών Εράτυρας και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα υφιστάμενα αντλιοστάσια.

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Δυτικομακεδόνων και συνδράμουν στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

Η Περιφερειακή Αρχή συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των Δυτικομακεδόνων και συνδράμουν στην προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος.