Σκαφίδι-Νέα Νικόπολη Κοζάνης

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ν. Νικόπολη 1 Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,9954 MWp και συνοδά έργα»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ν. Νικόπολη 1 Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,9954 MWp και συνοδά έργα»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ν. Νικόπολη 1 Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,9954 MWp και συνοδά έργα» που θα εγκατασταθούν σε γήπεδα συνολικού εμβαδού 157.602,31 τ.μ., στο υπ’ αριθμ. 438θ τεμάχιο οριστικής διανομής αγροκτήματος Σκαφιδίου, έτους 1931, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Νέας Νικόπολης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4.
Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
8.
Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
9. Ο Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10. Ο Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
11. Ο Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α’) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12.
Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
14. Η υπ’ αριθμ. 40158/2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1556 Β’) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές».
15.
Η αρίθμ. 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
16. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 841 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Η υπ’ αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
18.
Η υπ’ αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563 Β’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
19. Η υπ’ αριθμ. οικ. 64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278 Β’) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
20.
Η με Α.Π. οικ. 73232/12-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022)».
21.
Η από 03/06/2022 αίτηση  της κ. Μαρίας Κουιμτζίδου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», φορέα των ΦΣΠΗΕ που θα εγκατασταθούν στα πολύγωνα με αριθμό, 182 και 185, ως εκπροσώπου των φορέων των ΦΣΠΗΕ της ομάδας (παρελήφθη στις 03/06/2022 και έλαβε Α.Π. 87869), με συνημμένα:

i. Συμπληρωμένη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii. Τεχνική περιγραφή των 10 ΦΣΠΗΕ ισχύος 999,54 ΚWp έκαστος, συνολικής ισχύος 9.995,4 ΚWp, των εταιρειών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.”, “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.” και “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε” στα τεμάχια 170, 172, 173, 174, 175, 176, 182, 183, 184 και 185, στην οποία γίνεται αναφορά και στις περιοχές αποκλεισμού σε σχέση με το προτεινόμενο έργο.

iii. Τοπογραφικό Διάγραμμα – Διάγραμμα Κάλυψης.

iv. Χάρτη διασύνδεσης – όδευσης υπόγειας γραμμής σύνδεσης.

v. Την υπ’ αριθμ. 38/2021 (ΑΔΑ: ΩΙΘΥΟΡ1Γ-1ΥΧ) Απόφαση Επιτροπής Δασολογίου Π.Ε. Κοζάνης.

vi. Υπεύθυνη Δήλωση της νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», περί ανάληψης της ευθύνης διαχείρισης και υλοποίησης των έργων διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας των ΦΣΠΗΕ της ομάδας.

vii. Υπεύθυνες Δηλώσεις των φορέων των λοιπών ΦΣΠΗΕ της ομάδας, ήτοι της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» και της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε», περί εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» για υποβολή κοινής δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ (όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ).

viii. Τις γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ).

ix. Τις γνωμοδοτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, (όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ).
22.
Το με Α.Π. οικ. 95956/17-06-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Ζητείται γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου: «Ν.Νικόπολη 1, Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9.995,4 kWp και συνοδά έργα», που θα εγκατασταθούν στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Nέας Νικόπολης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
23. Το με Α.Π. 170128/20-09-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Κοζάνης «Γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» Υπαγωγής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του έργου «Ν. Νικόπολη 1, Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9.995,4 kWp και συνοδά έργα» που θα εγκατασταθούν στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Νέας Νικόπολης της ΔΕ Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ».
24.
Η από 20/09/2022 αίτηση της κ. Μαρίας Κουιμτζίδου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» υποβολής, συμπληρωματικά, του υπ’ αριθμ. πρωτ. 290326/29-07-2022 εγγράφου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης με θέμα

«Χορήγηση άδειας έγκρισης εργασιών για τη διάνοιξη οδοποιίας για το έργο εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο υπ’ αριθμ. 438Θ γεωτεμάχιο, στην Τ.Κ. Νέας Νικόπολης, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, με φορέα του έργου την Ενεργειακή Κοινότητα «ΑΦΡΟΔΙΤΗ» Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε.».

25. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος αποτελείται από 10 σταθμούς, οι οποίοι, ως μεμονωμένα έργα, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3468/2006.
26.
Το γεγονός ότι κανένα πολύγωνο των προτεινόμενων ΦΣΠΗΕ δεν βρίσκεται βόρεια της ευθυγραμμίας που ορίζεται με τις ενδεικτικές συντεταγμένες 1: Χ=307212 και Υ=4464425, Α8: Χ=307817.762 και Υ=4464427.238, Α11: Χ=308109.333 και Υ=4464487.563, Α15: Χ=30829.195 και Υ=4464370.088, Α27: Χ=308594.975 και Υ=4464420.624, περιοχή η οποία σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης  θα πρέπει να εξαιρεθεί από κάθε χρήση.

 

I. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «Ν. Νικόπολη 1, Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,9954 MWp και συνοδά έργα». 

Το έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους 10 ΦΣΠΗΕ και τα συνοδά τους έργα (οδοποιία και έργα διασύνδεσης με τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης):

 

Α/Α ΠΟΛΥΓΩΝΟ

ΦΣΠΗΕ

ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΧΥΣ (kW) Εμβαδόν γηπέδου εγκατάστασης (m2)
1. 170 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 999,54 17.199,54
2. 172 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 999,54 17.712,33
3. 173 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 999,54 15.943,38
4. 174 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 999,54 16.862,26
5. 175 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 999,54 16.633,62
6.
176 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 999,54 15.499,41
7. 182 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 999,54 15.492,29
8. 183 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 999,54 13.995,86
9. 184 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε 999,54 13.239,30
10. 185 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 999,54 15.024,32

Σύνολο

9.995,4 157.602,31

β.  Θέση του έργου: 10 τμήματα, συνολικού εμβαδού 157.602,31 τ.μ., του υπ’ αριθμ. 438θ τεμαχίου οριστικής διανομής αγροκτήματος Σκαφιδίου, έτους 1931, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Nέας Νικόπολης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών των πολυγώνων των γηπέδων των σκοπούμενων σταθμών, σύμφωνα με τo υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, και οι συντεταγμένες των πολυγώνων των οδών προς διάνοιξη, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.

γ.  Φορέας του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» (εκπρόσωπος των φορέων των ΦΣΠΗΕ της ομάδας)

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Μαρία Κουιμτζίδου (Νόμιμος εκπρόσωπος)

 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, όπως αυτός συμπληρώθηκε, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:

 1. Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:
  1. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση των έργων εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διάσωσή τους.
  2. Στην περιοχή που βρίσκεται βόρεια της ευθυγραμμίας που ορίζεται με τις ενδεικτικές συντεταγμένες 1: Χ=307212 και Υ=4464425, Α8: Χ=307817.762 και Υ=4464427.238, Α11: Χ=308109.333 και Υ=4464487.563, Α15: Χ=30829.195 και Υ=4464370.088, Α27: Χ=308594.975 και Υ=4464420.624, δεν θα γίνει καμία άλλη εργασία πέραν των εργασιών για τις οποίες γνωμοδότησε θετικά η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης,
   με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 290326/29-07-2022 και αφορούν στη διάνοιξη οδοποιίας.
  3. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και από την αφαίρεση του φυτικού, θα γίνουν υπό την άμεση παρακολούθηση αρχαιολόγου και ειδικευμένου εργάτη με αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη έργων, που θα προσλάβει για τον σκοπό αυτό ο φορέας του έργου και θα καλύψει τη δαπάνη τους.
   Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για το σκοπό αυτό εγγράφως 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων οι εκσκαφικές εργασίες θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
   Τη δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4858/21, θα αναλάβει ο φορέας του έργου.
  4. Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε εργασία και να ενημερώσει άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδειά της.
2. Θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από το Δασαρχείο Κοζάνης, και συγκεκριμένα:
  • i) Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, να είναι τα μικρότερα δυνατά.
  • ii) Η οποιαδήποτε φθορά της δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή. Τα δασικά προϊόντα που τυχόν θα παραχθούν θα διακινηθούν και διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, και όπου απαιτείται θα συνταχθεί πίνακας υλοτομίας.
  • iii) Τυχόν πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν θα πρέπει να αποτεθούν σε νόμιμα αδειοδοτούμενους χώρους.
  • iv) Η περίφραξη να περιορισθεί μόνο στην απολύτως αναγκαία για την εγκατάσταση των Φωτοβολταικών πάνελ έκταση. Ο τύπος της περίφραξης θα πρέπει να επιτρέπει την ελεύθερη διέλευση τη μικροπανίδας της περιοχής (χελώνες, σκαντζόχοιροι, κτλ.).
  • v) Μόνιμες κατασκευές που εξυπηρετούν άλλες χρήσεις της έκτασης δεν πρέπει να θιγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
  • vi) Μετά το πέρας της κατασκευής να υποβληθεί στην αρμόδια δασική υπηρεσία μελέτη αποκατάστασης που θα εγκριθεί αρμοδίως.
  • vii) Το δασικό περιβάλλον που θα αλλοιωθεί από την όλη επέμβαση και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών δεν θα καλύπτεται από έργα υποδομής, πρέπει να αποκατασταθεί και προς τούτο επιβάλλεται να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί αρμοδίως.
  • viii) Η υπαγωγή σε ΠΠΔ εφόσον δεν εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης και κατά συνέπεια στη συνέχεια για τις εκτάσεις που είναι υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας θα πρέπει μετά από αίτημα του φορέα να εκδοθεί έγκριση επέμβασης. Σύμφωνα με την αρ. 115973/6088/14/27-10-2014 ΦΕΚ 2961/Β/2014 ΚΥΑ καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης.
Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτά περιγράφονται και αποτυπώνονται στα υποβληθέντα στοιχεία.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του κυρίως έργου ή των συνοδών έργων (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία, προσθήκη και άλλων σταθμών στην ομάδα), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, αίτηση τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αρίθμ.

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι και II.

 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

Δημήτριος Αλβανός

Π.Ε. Περιβάλλοντος με Α’

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ν. Νικόπολη 1 Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9,9954 MWp και συνοδά έργα» που θα εγκατασταθούν σε γήπεδα συνολικού εμβαδού 157.602,31 τ.μ., στο υπ’ αριθμ. 438θ τεμάχιο οριστικής διανομής αγροκτήματος Σκαφιδίου, έτους 1931, στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Νέας Νικόπολης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης,

μαζί με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Πίνακες συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87) των κορυφών των πολυγώνων των τμημάτων του γηπέδου του σκοπούμενου σταθμού. (ΑΔΑ: 9ΕΙ77ΛΨ-5ΑΝ)