Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.6 Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9.995,80 kWp και συνοδά έργα»

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.6 Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9.995,80 kWp και συνοδά έργα»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.6 Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9.995,80 kWp και συνοδά έργα» που θα εγκατασταθούν σε γήπεδα συνολικού εμβαδού 112.533,87 τ.μ., στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μεταξά της Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4.
Ο Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
5. Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
8. Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5 Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
9. Ο Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
10.
Ο Ν. 4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
11. Ο Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α’) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Ο Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Ο Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129 Α’) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
14. Η υπ’ αριθμ. 40158/2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1556 Β’) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές».
15.
Η αρίθμ. 3791/2013 (ΦΕΚ 104 Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
16. Η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 841 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Η υπ’ αρ. 49828/2008 (ΦΕΚ 2464 Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης

«Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.

18. Η υπ’ αριθμ. 6405/2022 (ΦΕΚ 563 Β’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
19.
Η υπ’ αριθμ. οικ. 64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278 Β’) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
20. Η με Α.Π. οικ. 73232/12-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022)».
21.
Η από 12/05/2022 αίτηση  του κ. Δημητρίου Κουρκουλάκου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΜΕΤΑΞΑ ΕΞΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.»

(παρελήφθη στις 12/05/2022 και έλαβε Α.Π. 72453), με συνημμένα:

i. Συμπληρωμένη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii. Τεχνική περιγραφή του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.6» που αποτελείται από 10 ΦΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 9.995,80 KWp, της εταιρείας «ΜΕΤΑΞΑ ΕΞΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.», στα υπ’ αριθμ. 43, 45, 65, 96, 98,100, 127, 155, 172 και 174 πολύγωνα.

iii. Τοπογραφικά Διαγράμματα γενικής διάταξης (οριζοντιογραφία) του έργου (υπ’ αριθμ. /1.3, 2.3 και 3.3), με ενσωματωμένο Χάρτη προσανατολισμού του έργου, κλίμακας 1:50.000, σε υπόβαθρο ΓΥΣ.

iv. Χάρτη γραμμών διασύνδεσης (αρ. σχεδίου 2.2).

v. Τεύχος Συμβατότητας του έργου με τις προδιαγραφές χωροθέτησης.

vi. Το με Α.Π. 502306/01-11-2021 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης «Χορήγηση βεβαίωσης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στον κ. Ζυγούρη Φώτιο, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, σε κοινόχρηστη έκταση εμβαδού 1.855.438,25 τ.μ., στην Τ.Κ. Μεταξά του Δήμου Σερβίων, Π.Ε. Κοζάνης».

vii. Την υπ’ αριθμ. 49/2021 (ΑΔΑ: 6Σ96ΟΡ1Γ-Ξ5Ι) Απόφαση Επιτροπής Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

viii. Το με Α.Π. 24160/28-01-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ:

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 181 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΟΒΡΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΞΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑXΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ»».

22.
Η από 12/07/2022 αίτηση  του κ. Δημητρίου Κουρκουλάκου (παρελήφθη στις 12/07/2022 και έλαβε Α.Π. 111425), με συνημμένα:

i. Διορθωμένη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii. Διορθωμένη Τεχνική Περιγραφή και διορθωμένα τοπογραφικά διαγράμματα.

iii. Το από 08-07-2022 έγγραφο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» σχετικά με την όδευση των οδών πρόσβασης.

23. Το με Α.Π. οικ. 126304/09-08-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Ζητείται γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «ΜΕΤΑΞΑ ΕΞΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.», υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου:

«ΜΕΤΑΞΑ 2.6, Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9.995,80 kWp και συνοδά έργα», που θα εγκατασταθούν στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μεταξά της Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.».

24. Το με Α.Π. 140545/29-11-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Κοζάνης «Γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «ΜΕΤΑΞΑ ΕΞΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.» Υπαγωγής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δευσμεύσεων του έργου

«ΜΕΤΑΞΑ 2.6, Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9.995,80 kWp και συνοδά έργα» που θα εγκατασταθούν στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μεταξά της ΔΕ Σερβίων του Δήμου Σερβίων της ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ».

25. Η από 07/12/2022 αίτηση του κ. Δημητρίου Κουρκουλάκου (παρελήφθη στις 07/12/2022 και έλαβε Α.Π. 193686) με συνημμένα τα ακόλουθα διορθωμένα στοιχεία κατόπιν των παρατηρήσεων του (24) σχετικού:

i. Την από 07/12/2012 δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii. Τεχνική Περιγραφή και

iii. Τοπογραφικό διάγραμμα με αριθμό 3.3.

26.
Το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι ΦΣΠΗΕ περιλαμβάνονται εντός των ευρύτερων πολυγώνων για τα οποία έχουν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες με τα (21. vi) & (21. viii) σχετικά έγγραφα.
27. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος αποτελείται από 10 σταθμούς, οι οποίοι, ως μεμονωμένα έργα, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3468/2006.

 

I. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «ΜΕΤΑΞΑ 2.6, Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών συνολικής ισχύος 9.995,80 KWp και συνοδά έργα». 

Το έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους 10 ΦΣΠΗΕ και τα συνοδά τους έργα (οδοποιία και έργα διασύνδεσης με τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης), της εταιρείας «ΜΕΤΑΞΑ ΕΞΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.».

 

Α/Α ΘΕΣΗ ΙΣΧΥΣ (ΚWp) Εμβαδόν γηπέδου εγκατάστασης (m2)
1. ΤΜΗΜΑ 43 999,58 11.016,79
2. ΤΜΗΜΑ 45 999,58 11.025,36
3. ΤΜΗΜΑ 65 999,58 11.197,76
4. ΤΜΗΜΑ 96 999,58 10.895,96
5. ΤΜΗΜΑ 98 999,58 10.906,46
6. ΤΜΗΜΑ 100 999,58 11.402,77
7. ΤΜΗΜΑ 127 999,58 11.176,14
8. ΤΜΗΜΑ 155 999,58 11.994,30
9. ΤΜΗΜΑ 172 999,58 11.480,11
10. ΤΜΗΜΑ 174 999,58 11.438,22
Σύνολο
9.995,80 112.533,87

β.  Θέση του έργου: 10 γήπεδα, συνολικού εμβαδού 112.533,87 τ.μ., στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Μεταξά της Δ.Ε. Σερβίων του Δήμου Σερβίων της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών των πολυγώνων των γηπέδων των σκοπούμενων σταθμών, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα, και οι συντεταγμένες των οδών προς διάνοιξη, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.

γ.  Φορέας του έργου: «ΜΕΤΑΞΑ ΕΞΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.».

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Δημήτριος Κουρκουλάκος (Νόμιμος εκπρόσωπος)

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «ΜΕΤΑΞΑ 2.6 Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, συνολικής ισχύος 9.995,80 kWp και συνοδά έργα», με ΑΔΑ: 9Ω9Τ7ΛΨ-Ο31