Αιολικό Πάρκο

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 3,0MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.» στη θέση Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα Πύργος της Τ.Κ. Εράτυρας, της Π.Ε. Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 3,0MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.» στη θέση Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα Πύργος της Τ.Κ. Εράτυρας, της Π.Ε. Κοζάνης

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 3,0MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.» στη θέση Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα Πύργος της Τ.Κ. Εράτυρας της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Τροποποίηση (αντικατάσταση) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 120551/12-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΔΤ7ΛΨ-ΣΤΗ) Απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ.

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Ο Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ 129 Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4.

Ο Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5.

Ο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

6.

Το Π.Δ. υπ’ αρ. 146/2010 (ΦΕΚ 239Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

7.

Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

8.

Η υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471Β) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21.09.11(ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

9.

Η υπ’ αριθμ. οικ. 2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439Β) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».

10.

Η αρίθμ. 3791/2013 (ΦΕΚ 104Β) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».

11.

Η με Α.Π. 120551/12-08-2019 Απόφαση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικός Πάρκο Ανατολικό εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 3,0MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.» στη θέση Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα Πύργος της Τ.Κ. Εράτυρας της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Τροποποίηση (αντικατάσταση) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 91738/1380/16-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΙΩ7ΛΨ-2Υ4) Απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ.

12.

Η από 17/10/2019 αίτηση της εταιρείας  «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.» (παρελήφθη 18/10/2019 και έλαβε Α.Π. 165930) για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 120551/12-08-2019 Απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ με συνημμένα δύο αντίτυπα φακέλου ΠΠΔ στον οποίο περιλαμβάνονται:

1) Δήλωση Υπαγωγής σε ΠΠΔ Αιολικών Εγκαταστάσεων

2) Συνοπτική τεχνική περιγραφή

3) Χάρτης προσανατολισμού του έργου, κλίμακας 1:50.000, σε υπόβαθρο ΓΥΣ (Σχέδιο 18.3.7.5.1)

4) Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (οριζοντιογραφία) του έργου, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων εξαρτημένο στο σύστημα ΕΓΣΑ ’87, σε κλίμακα 1:5.000 (Σχέδιο 18.3.7.5.2).

5) Χάρτης επιφανειών επέμβασης του έργου συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, σε κατάλληλη κλίμακα 1:5000 (Σχέδιο 18.3.7.5.3).

6) Χάρτης Περιοχών Αποκλεισμού Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος του έργου συμπεριλαμβανομένων των συνοδών έργων, σε κατάλληλη κλίμακα 1:5000 (Σχέδιο 18.3.7.5.4).

7) Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (Εγκεκριμένο – Προτεινόμενο Έργο), κλίμακας 1:5000 (Σχέδιο 18.3.7.5.5).

8) Ειδικό τεύχος ελέγχου συμβατότητας με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ.

9) Η με Α.Π. 25672/28-05-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΘΙΟΡ1Γ-Ι) Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασάρχη Τσοτυλίου.

10) Η με Α.Π. 8460/192/21-02-2012 Βεβαίωση του Δασάρχη Τσοτυλίου.

11) Το με Α.Π. 17719/492/09-05-2012 έγγραφο του Δασαρχείου Τσοτυλίου «Χορήγηση Βεβαίωσης ιδιοκτησιακού καθεστώτος εγκατάστασης του αιολικού πάρκου ισχύος 6,0MW στη θέση Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα – Πύργος».

12) Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΖ/199127/140027/1700/18-04-2019 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης «Γνωμοδότηση επί της Τροποποίησης της θετικής γνωμοδότησης για την εγκατάσταση Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW μεγίστη ισχύος λειτουργίας 3,0MW στη θέση Ανατολικό Άσκιο «Σκαρπά Πύργος».

13) Το με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΗΒΙΔΜ/200612/21453/1231/ 24-04 -2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 3,3 MW ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΪΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

14) Το με Α.Π. Δ3/Δ/18525/5396/13-08-2018 έγγραφο της ΥΠΑ «Γνωμάτευση για εγκατάσταση α/π στο ν. Κοζάνης».

15) Το υπ’ αριθμ. Φ.114.1/525/257132/04-07-2019 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας «Ασφάλεια Αμυντικών Περιοχών [Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας / Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)].

16) Την με Α.Π. 106038/26-07-2019 γνωμοδότηση για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 91738/1380/16-10-2017 απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ, του Δασαρχείου Τσοτυλίου.

17) Η υπ’ αρ. 519/2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓ5ΙΔΞ-Δ) Απόφαση της Ρ.Α.Ε. «Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό ισχύος 6MW στη θέση «Ανατολικό Άσκιο – Σκάρπα – Πύργος», του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Ασκίου) του Νομού Κοζάνης, στην εταιρεία «ΕΣΤΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ & ΣΙΑ ΕΕ».

18) Οι από 03/04/2012, 23/05/2016, 07/10/2016, 08-09-2017 και 16/072019 Βεβαιώσεις της Συντονίστριας Ομάδας Α.Π.Ε. της ΡΑΕ.

19) Το υπ’ αρ. ΗΜ./ΔΕΣΜΗΕ/8524/31-05-2011 έγγραφο του ΔΕΣΜΗΕ «Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για το Αιολικό Πάρκο (Α/Π) ισχύος 6MW της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ» στη θέση «Ανατολικό Άσκιο – Σκάρπα – Πύργος», του Δήμου Βοΐου (πρώην Δήμος Ασκίου), του Νομού Κοζάνης.

20) Το υπ’ αρ. ΗΜ/ΔΣΑΣ/20192/18-04-2013 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ «Επικαιροποίηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για δύο (2) Αιολικά Πάρκα (Α/Π) στο δήμο Ασκίου του Νομού Κοζάνης.

21) Το υπ’ αρ. 3567/06-06-2018 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ «Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για τον αιολικό σταθμό, ισχύος 3 MW, στη θέση «Ανατολικό Άσκιο – Σκάρπα – Πύργος», της Δ.Ε. Ασκίου, του Δ. Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης».

22) Η με Α.Π. 6791/281/23-02-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΛΜΟΡ1Γ-ΚΔ) Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία  του έργου: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 6,0 MW» με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) στη θέση «Σκάρπα – Πύργος» στην Τοπική Κοινότητα Εράτυρας της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοϊου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας».

23) Η με Α.Π. 42903/1912/13-09-2011 (ΑΔΑ: 4Α86ΟΡ1Γ-27Α) Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας τροποποίησης της με Α.Π. 6791/281/23-02-2011 ΑΕΠΟ.

24) Η με Α.Π. 91738/1380/16-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΘΙΩ7ΛΨ-2Υ4) Απόφαση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα Πύργος 3,0MW» της εταιρείας «Εστία Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα Πύργος της Τ.Κ. Εράτυρας της Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

25) Η με Α.Π. 22948/1800/13-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΥΟΡ1Γ-ΩΙ6) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση τεχνικής μελέτης «Οδοποιία Αιολικού Πάρκου ¨Α.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΣΚΙΟ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ¨, ισχύος 6,0MW στη θέση ¨Σκάρπα – Πύργος¨, στην Τ.Κ. Εράτυρας του Δήμου Βοΐου, στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

26) Η με Α.Π. 32085/2569/22-07-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΟΡ1Γ-Ε0Ξ) Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση επέμβασης για το έργο: «Αιολικό Πάρκο, ισχύος 6,0MW με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία, διασύνδεση) στη θέση ¨Σκάρπα – Πύργος¨, Τ.Κ. Εράτυρας, Δ.Ε. Ασκίου του Δήμου Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

27) Η με Α.Π. 51586/347/03-02-2014 Απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας χορήγησης άδειας εγκατάστασης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

28) Η με Α.Π. 37643/13-03-2019 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας τροποποίησης – παράτασης της με αρ. πρωτ. 51586/347/3-2-2014 Απόφασης της  Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας.

29) Η με Α.Π. 11331/609/27-03-2015 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, τροποποίησης και συμπλήρωσης ΑΕΠΟ.

30) Το υπ’ αρ./Ημερ.: 14289/23-09-2019 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ «Επικαιροποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης του αιολικού σταθμού της εταιρείας σας, ισχύος 3MW, στη θέση «Ανατολικό Άσκιο – Σκάρπα – Πύργος», της Δ.Ε. Ασκίου, του Δ. Βοΐου, της Π.Ε. Κοζάνης».

31)   Η υπ’ αριθμ. 15.797 Σύσταση και Καταστατικό Ανώνυμης Εταιρείας.

13.

Το με Α.Π. 169188/24-10-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας μας «Ζητείται γνωμοδότηση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 120551/12-08-2019  απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου «Αιολικός Πάρκο Ανατολικό εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας  3,0MW»  της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.» στη θέση Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα – Πύργος της Τ.Κ. Εράτυρας του Δήμου Βοΐου», με το οποίο διαβιβάστηκε ηλεκτρονικό αντίγραφο του φακέλου τεκμηρίωσης ΠΠΔ στο Δασαρχείο Τσοτυλίου.

14.

Το με Α.Π. 162834/30-10-2019 έγγραφο του Δασαρχείου Τσοτυλίου «Γνωμοδότηση για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 120551/12-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΔΤ7ΛΨ-ΣΤΗ) απόφασης υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 3,3 MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 3,0 MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.», που θα εγκατασταθεί στη θέση «Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα – Πύργος» στην Τ.Κ. Εράτυρας του Δήμου Βοΐου, στην Π.Ε. Κοζάνης».

I. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό Άσκιο Σκάρπα Πύργος Εγκατεστημένης Ισχύος 3,3MW & Μέγιστης Ισχύος Λειτουργίας 3,0MW»

β.  Θέση του έργου: Ανατολική Άσκιο Σκάρπα Πύργος της Τ.Κ. Εράτυρας, Δ.Ε. Ασκίου, Δήμος Βοΐου, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

γ.  Φορέας του έργου: Αιολικός Σταθμός Σκάρπα Πύργος Α.Ε.

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Δημήτριος Κωνσταντινίδης, τηλ.: 2310487501-2, email: info@estiaconsulting.gr

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.1 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:

Α. Σύμφωνα με το με Α.Π. Δ3/Δ/18525/5396/13-08-2018 έγγραφο της Δ/νσης Αερολιμένων της ΥΠΑ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και το με Α.Π. Φ.114.1/525/257132/04-07-2019 έγγραφο του Τμήματος 4 (Περιβάλλοντος) της Δ/νσης Γ2 (Υποδομής) του Γ’ Κλάδου (Υποστήριξης) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας θα τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

 1. Για λόγους ασφαλείας πτήσεων απαιτείται να τηρούνται τα προβλεπόμενα περί ημερήσιας σήμανσης και νυχτερινής φωτοσήμανσης. Ειδικότερα:
  1. Ημερήσια σήμανση: Για την ημερήσια σήμανση απαιτείται βαφή του πύργου (τουλάχιστον κατά τα άνω 2/3 του ύψους του), της ατράκτου (νασέλλας) και των πτερυγίων κάθε ανεμογεννήτριας με λευκό χρώμα.
  2. Νυκτερινή σήμανση:
 • Σύμφωνα με τον κανονισμό 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκδοση 3η (8-12-2016) και το εγχειρίδιο ICAO Annex 14, Vol I chapter 6, 7th edition, July 2016:
 • Στην άτρακτο (νασέλλα) της α/γ πρέπει να τοποθετηθούν δύο (2) αναλάμποντες ερυθροί φανοί Μέσης Φωτεινής Έντασης (ΜΦΕ), (Medium-intensity Type B) οι οποίοι θα εκπέμπουν αναλαμπές ερυθρού φωτός με συχνότητα μεταξύ 20 και 60 αναλαμπών ανά λεπτό και έντασης 2000 (± 25%) cd στο ερυθρό φως.
  Ο δεύτερος φανός θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία ως εναλλακτικός σε περίπτωση βλάβης του πρώτου.

  Η τοποθέτηση των φανών θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε η φωτεινή δέσμη του ενός φανού να μην παρεμποδίζεται από την ύπαρξη του άλλου φανού.

 • Επιπρόσθετα, στο ενδιάμεσο επίπεδο που περνάει από το μέσον του ύψους πύργου της α/γ και σε ίσες μεταξύ τους αποστάσεις, θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον τρεις φανοί Χαμηλής Φωτεινής Type E ερυθροί αναλάμποντες 32cd, οι οποίοι θα αναβοσβήνουν συγχρονισμένα με εκείνους της νασέλλας. Οι φανοί θα πρέπει να είναι τόσοι, ώστε ένας πιλότος που προσεγγίζει από οποιαδήποτε κατεύθυνση να βλέπει τουλάχιστον δύο φανούς.
 • Το σύνολο των φανών των παραγράφων (i) και (ii) θα πρέπει να αναβοσβήνουν ταυτόχρονα και επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε να λειτουργούν αυτόματα μέσω φωτοκύτταρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, του λυκαυγούς και του λυκόφωτος, καθώς και σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας. Το φωτοκύτταρο θα είναι στραμμένο προς Βορρά και κατάλληλα τοποθετημένο ώστε να μην επηρεάζεται από τεχνητό φωτισμό.
 • Σε περίπτωση βλάβης των φανών θα πρέπει, ο κύριος του έργο, με δικά του μέσα και ενέργειες

  να προβεί στην άμεση επισκευή και αποκατάσταση της κανονικής τους λειτουργίας.

 1. Κάθε νέα διάνοιξη, διαπλάτυνση ή επέκταση των καθοριζόμενων ορίων, θα υπόκειται στην έγκριση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής (9η Μ/Π ΤΑΞ).
 2. Να διακοπεί άμεσα η λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας, εφ’ όσον κατά τη λειτουργίας της εμφανιστούν προβλήματα στα συστήματα – διαδικασίες της Π.Α. ή του ΣΞ.
 3. Να μην καταστραφούν τα υπάρχοντα τριγωνομετρικά στοιχεία της ΓΥΣ.
 4. Πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης του Α/Π να ενημερωθεί το ΓΕΑ και η αρμόδια στρατιωτική αρχή (9η Μ/Π ΤΑΞ), προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων για την ενημέρωση χαρτών και την ασφάλεια της αεροπλοΐας.
 5. Να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης, σε μελλοντικό χρόνο με μέριμνα της στρατιωτικής υπηρεσίας και εφόσον απαιτηθεί, κεραίας για κάλυψη επικοινωνιακών αναγκών καθώς και παροχή ρεύματος για τη λειτουργία αυτής.
 6. Ο κύριος του έργου, μετά την υλοποίηση της εγκατάστασης να γνωρίσει άμεσα στη Δ/νση Αερολιμένων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων τα οριστικά στοιχεία της εγκατάστασης και συγκεκριμένα, τον ακριβή αριθμό των εγκατεστημένων ανεμογεννητριών, τις γεωγραφικές συντεταγμένες σε φ και λ της κάθε μίας ανεμογεννήτριας, και τα απόλυτα υψόμετρα (από Μέση Στάθμη Θάλασσας) του εδάφους στα σημεία εγκατάστασης.
 7. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη, από μέρους της εταιρείας:
  1. Διαφοροποίησης των στοιχείων θέσεως οποιασδήποτε εκ των δηλωθέντων στην ανωτέρω Υπηρεσία ανεμογεννητριών (κατάργηση ή προσθήκη ή μετάθεση μεγαλύτερη των 30μ.) ή / και
  2. Αύξησης του ύψους της α/γ (ύψος πύργου ή/και διάμετρος ρότορα) μεγαλύτερη των 5μ. από αυτό που δηλώθηκε στην ΥΠΑ,

απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση της ΥΠΑ, και σε περίπτωση διαφοροποίησης των ανωτέρω αναφερόμενων όρων, εκ νέου υπαγωγή σε ΠΠΔ.

Β. Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:

 1. Θα γίνεται επίβλεψη των εκσκαπτικών εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου από έναν αρχαιολόγο και έναν ειδικευμένο εργάτη, το κόστος των οποίων θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 (άρθρο 10, παρ. 15).
 2. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, το κόστος της οποίας θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου, από τα αποτελέσματα της οποίας και κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα εξαρτηθεί η απόδοση ή μη του χώρου, σύμφωνα με άρθρο 37 του Αρχαιολογικού Νόμου 3028/2002.
 3. Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης με γραπτό σημείωμα δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη των εργασιών.
 4. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, ο φορέας του έργου να ενημερώσει άμεσα την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάσωσή τους.

Γ. Θα τηρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις που τέθηκαν από το Δασαρχείο Τσοτυλίου με το υπ’ αρ. πρωτ. 162834/30-10-2019 έγγραφο και δεν περιλαμβάνονται στις ΠΠΔ του παραρτήματος Β.1 της ΥΑ 3791/2013:

 1. Ο κύριος του έργου θα πρέπει να καταθέσει στο Δασαρχείο Τσοτυλίου φάκελο μελέτης δασικής οδοποιίας και φυτοτεχνικής αποκατάστασης προκειμένου να εγκριθεί αρμοδίως.
 2. Η εταιρεία μετά το πρώτο βήμα θα πρέπει να επανέλθει, με σχετικό αίτημα στο Δασαρχείο Τσοτυλίου, προκειμένου να εκδοθεί απόφαση Έγκρισης Επέμβασης και να καθοριστεί το ύψος του Ανταλλάγματος Χρήσης.
 3. Ο φορέας του έργου θα πρέπει να αναδασώσει ή να δασώσει ίση έκταση με αυτή που καταλαμβάνεται, σύμφωνα με το άρθρο 45 του ν. 998/79. Στην περίπτωση μη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση, ο δικαιούχος της επέμβασης, κατόπιν συντάξεως μελέτης με δαπάνη του ιδίου εγκεκριμένη από τη δασική υπηρεσία,

  είναι υποχρεωμένος να προβεί σε δασοκομικές εργασίες ή στην εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων επί των εκτάσεων που θα υποδειχθούν από τη δασική υπηρεσία, με σκοπό τη βελτίωση ή και προστασία τους.

 4. Να δοθεί η δέουσα προσοχή, κατά το στάδιο τοποθέτησης και εγκατάστασης του εναέριου τμήματος του δικτύου διασύνδεσης (διάνοιξη οπών και τοποθέτηση των ξύλινων στύλων), ώστε να μην θιγεί το προστατευταίο αντικείμενο του Κ.Α.Ζ. «Πράσινα Εράτυρας» που ιδρύθηκε με την Ε.Α. 26ΔΑΣ-172213/2389/27-6-85 Υ.Γ., όπως πιθανές θέσεις φωλαιοποίησης του λαγού.
 5. Ο κύριος του έργου να εξασφαλίζει τη βατότητα του οδικού δικτύου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
 6. Δεν επιτρέπεται η ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση της οδού πρόσβασης.
 7. Η έναρξη των εργασιών αποκατάστασης του περιβάλλοντος να αρχίσει αμέσως μετά την περάτωση όλων των έργων και να ληφθεί μέριμνα για τη συντήρηση τους για τουλάχιστον τρία (3) έτη.
 8. Μετά το πέρας της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου ή αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό πάψει να λειτουργεί, εταιρεία να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης σύμφωνα με τη μελέτη αποκατάστασης.
 9. Να λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία από πυρκαγιές και να ληφθούν μέτρα φύλαξης του χώρου επέμβασης.
 10. Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν εκκίνηση δικαιωμάτων τρίτων επί της συγκεκριμένης έκτασης ή μέρους αυτής.
 11. Απαγορεύεται η μεταβολή της χρήσης της έκτασης, πέραν της επιτρεπόμενης (αιολικός σταθμός).

Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η ισχύς της υπ’ αριθμ. πρωτ. 120551/12-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΔΤ7ΛΨ-ΣΤΗ) Απόφασης Υπαγωγής σε ΠΠΔ.

 

 

 

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

κ.α.α.

 

 

 

Τριαντάφυλλος Μπούρτζος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η σχετική απόφαση υπαγωγής σε ΠΠΔ (με ΑΔΑ: 6ΚΡΕ7ΛΨ-ΡΩΨ)

 

 

 

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 3,0MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 3,0MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 3,0MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Αιολικό Πάρκο Ανατολικό εγκατεστημένης ισχύος 3,3MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 3,0MW» της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΚΑΡΠΑ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.»