Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών – Π.Ε. Φλώρινας

Διαγωνισμός

Διακηρύσσουμε Τη διενέργεια ανοικτού Διεθνή ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2015-2016, ποσού 800.000,00,00 € για το έτος 2015 και ποσού 1.700.000,00 € για το έτος 2016, (με δυνατότητα παράτασης 3 μηνών, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου) με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, μίσθωσης […]

» Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών – Π.Ε.Καστοριάς

Διαγωνισμός

Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015 – 2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56 (ένα εκατομμύριο διακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης με δυνατότητα υποβολής προσφοράς για το […]

» Διαβάστε περισσότερα
1 5 6 7