Σύσταση μίας επιπλέον οργανικής θέσης ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στο «Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς»

Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς

Σύσταση μίας επιπλέον οργανικής θέσης ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στο «Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς»

Σας ανακοινώνουμε ότι το Νοσηλευτικό ίδρυμα «Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς» έχει αναγνωριστεί ως κατάλληλο να χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Α4/οικ.4945/18-09-1992 Υ.Α.

Με την υπ’ αριθ. Γ2α/21259 Σχετ. 22618/11-05-2021 (ΦΕΚ 2072/τ.Β’/20-05-2021) Υ.Α μια (1) οργανική θέση ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Αιματολογίας, η οποία είχε συσταθεί με την υπό στοιχείο Α3β/13854/1987 κοινή Υ.Α (ΦΕΚ 727/τ.Β΄)

στο εν λόγω νοσηλευτικό ίδρυμα, μετατρέπεται/μεταφέρεται σε μία (1) οργανική θέση ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η πλήρωση της ανωτέρω θέσης (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι πλέον της μίας) θα γίνει κατόπιν κλήρωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 23-06-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ στο Τμήμα Υπηρεσιών

και Επαγγελμάτων Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Δημοκρατίας 27, Κοζάνη), ενώπιον Επιτροπής η οποία θα συγκροτηθεί με Απόφαση Περιφερειάρχη.

Στην κλήρωση μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ειδικευόμενοι ιατροί πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Δεν είναι διορισμένοι ή δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους για ειδίκευση σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί πλήρη χρόνο άσκησης στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής.

β. Δεν είναι διορισμένοι, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία διορισμού τους ή δεν είναι σε αναμονή για ειδίκευση σε ειδικότητα διάφορη της Γενικής Ιατρικής.

Η κλήρωση αφορά σε όλους όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις, ενώ όσοι από τους ιατρούς δεν αναδειχθούν για την κάλυψη της θέσης θα διαμορφώσουν τη νέα λίστα αναμονής με κριτήριο τη σειρά που κληρώθηκαν.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γραπτή δήλωση των ενδιαφερόμενων πριν την έναρξη της κλήρωσης, ότι

προτίθενται να παραμείνουν στη νέα σειρά στη λίστα αναμονής.

Ο ιατρός που θα κληρωθεί χάνει το δικαίωμα που απορρέει από τυχόν προγενέστερη αίτηση που έχει υποβάλει σε νοσηλευτικό ίδρυμα που χορηγεί χρόνο άσκησης στη Γενική Ιατρική, ενώ οι υπόλοιποι διατηρούν το δικαίωμα αυτό, εφόσον δεν έχουν αναδειχθεί υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης από την κλήρωση αυτή.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 9 Ιουνίου 2021 έως και 18 Ιουνίου 2021.

Οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών της χώρας παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσουν άμεσα

τα ανωτέρω στους Ιατρικούς Συλλόγους και τα Νοσηλευτικά ιδρύματα της αρμοδιότητάς τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Η σχετική ανακοίνωση για τη Σύσταση μίας επιπλέον οργανικής θέσης ειδικότητας Γενικής

Ιατρικής στο «Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς», με ΑΔΑ: ΨΚΖ87ΛΨ-ΖΩ3