Σύσταση και συγκρότηση τριμελών επιτροπών εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/Α), όπως κάθε φορά ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014, ΦΕΚ 265/Α, «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις».
 4. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το “8.2.4. M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)” όπως κάθε φορά ισχύει.
 5. Την C (2015) 9170/11.12.2015 Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014−2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
 6. Την με αρ. πρωτ. 1065/19-4-2016 ΥΑ, ΦΕΚ 1273/Β, με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
 7. Την με αρ. πρωτ. 13158/28-11-2017 YA, ΦΕΚ 4302/Β, με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
 8. Την με αρ. πρωτ. 13849/14.12.2017 ΥΑ, ΦΕΚ 4543/Β, με θέμα, «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ 2014 – 2020, Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει κάθε φορά.
 9. Την με αρ. πρωτ. 2545/17-10-2016, ΦΕΚ 3447/Β, Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» όπως ισχύει κάθε φορά.
 10. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της Συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως κάθε φορά ισχύει.
 11. Την αριθμ. 3871/10-12-2018 (ΦΕΚ 5778/Β΄/21-12-2018) απόφαση του Περιφερειάρχη «Σύσταση-Λειτουργία Μητρώου Αξιολογητών, Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης αιτημάτων για την εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών, Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατάρτιση του Μητρώου, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».
 12. Τις Αποφάσεις Στελέχωσης του Μητρώου Αξιολογητών Εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ 2014-2020 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 13. Την αριθμ. 17669/04-02-2020 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
 14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη σύσταση και συγκρότηση τριών (3) επιτροπών ενστάσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών κατά των σχετικών αποφάσεων των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν για ένταξη στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14.12.2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Τα μέλη των επιτροπών ενστάσεων με τους αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:

Α. Επιτροπή Ενστάσεων

 1. Παρασκευή Λιόλιου του Αχιλλέα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΕ 334260, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Μπατιάνη Ευθύμιο του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Ξ 636849.
 2. Κυριακή Κοκκέρη του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Ρ 870569, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Σαββίδου Ιωάννα του Βασιλείου του κλάδου ΤΕ Γεωπονίας με ΑΔΤ ΑΗ 293789.
 3. Χατζηκώστα Μαγδαληνή του Θεοδώρου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΒ 701265, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κωνσταντινοπούλου Όλγα του Ανδρέα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΖ 302131.

Β. Επιτροπή Ενστάσεων

 

 1. Ντινόπουλος Κωνσταντίνος του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΖ 296431, ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια τη Νικολαΐδου Μαρία του Αλεξάνδρου ΠΕ Γεωτεχνικών/Ιχθυολόγος με ΑΔΤ ΑΗ 296328.
 2. Τασοπούλου Κρυστάλλω του Αναστασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΗ 297055, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γκάσταρη Ευσταθία του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με ΑΔΤ ΑΗ 794616.
 3. Ζαμάνη Ιωάννα του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 816653, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Καναβού Παρασκευή του Βάιου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΚ 428539.

Γ. Επιτροπή Ενστάσεων

 

 1. Πολατίδης Ιωάννης του Ευαγγέλου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 988211, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Χόντο Κωνσταντίνο του Χρήστου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 340963.
 2. Παπαδοπούλου Ουρανία του Σάββα, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 879342, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ρούφα Κοσμά του Νικολάου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΕ 343322.
 3. Γκέσου Φανή του Ιωάννη, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ Χ 487134, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Νικολαΐδη Χρήστο του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών/Γεωπόνων με ΑΔΤ ΑΙ 340849.

 

Οι Επιτροπές Ενστάσεων οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με την αριθμ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302/Β΄/2017) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3» και με την αριθμ. 13849/14-12-2017 (ΦΕΚ 4543/Β΄/2017) «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, καθώς και όλων των διευκρινιστικών εγκυκλίων του θεσμικού πλαισίου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

Συνημμένα:

Διαβάστε εδώ την απόφαση (ΑΔΑ: 6Ψ307ΛΨ-75Ζ)