Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας

Αριθμός Διακήρυξης: 19/2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με ηλεκτρονικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

Ο Διαγωνισμός υποδιαιρείται στα κατωτέρω Τμήματα (αναλυτική Περιγραφή ποσοτήτων στην αριθμ. 19/2019 διακήρυξη):

Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω τμημάτων ή και για το σύνολο των Τμημάτων και για το σύνολο των ποσοτήτων και απαιτούμενων εργασιών που περιλαμβάνονται σε κάθε τμήμα.

Αναλυτική Περιγραφή των Τμημάτων περιλαμβάνονται στην αρίθμ. 19/2019 διακήρυξη η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, για το σύνολο των Τμημάτων, ανέρχεται στο ποσό των 24.262,47 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 19.566,51 ΦΠΑ: 4.695,96 €.)

  • 21.515,87 € (συμπ ΦΠΑ) για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και
  • 2.746,60 € (συμπ. ΦΠΑ) για εργασίες επισκευής-συντήρησης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 19/2019 Διακήρυξης, στο Τμήμα Προμηθειών, Δημοκρατίας 27 Ημιόροφος Γραφείο 25 Κοζάνη.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 20/09/2019 και ώρα 15:00 μμ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής της Π.Ε Κοζάνης την Δευτέρα 23/09/2019 και ώρα 10:00 πμ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής Ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφορών Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από της υπογραφής της μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και των απαραίτητων εργασιών.

Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 6 μήνες (180 ημέρες). Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνει σε Ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών.

 

Ο Περιφερειάρχης

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης για τον Διαγωνισμό προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής (ΑΔΑ: ΨΛΕ47ΛΨ-ΖΨΣ)

Η διακήρυξη

diakiryxi19-2019-adallaktika-dte-pdm

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

 

Διαγωνισμός προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών εργασιών επισκευής