Διαγωνισμός

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018

Αριθμός Διακήρυξης  2/18

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό  επιλογής  αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών

1) του Περιφερειακού Συμβουλίου

2) της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018.

Η σύμβαση  θα ισχύει από την υπογραφή της και για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο μήνες.

Προσφορές θα υποβληθούν είτε για το σύνολο των τμημάτων ή μέρος αυτών.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι:  7/2/2018 και ώρα 15:00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 8/2/2018   και ώρα  10:00.   Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 93, 94, και 95 του Ν. 4412/16.

Κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της χαμηλότερης τιμής. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι  180 ημερολογιακές ημέρες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Εγγύηση συμμετοχής το ύψος της οποίας καθο­ρίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης α­ξίας του προϋπολογισμού εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλο­ποίηση.

Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με την προσκόμιση των νόμιμων  δικαιολογητικών.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη παρέχονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο e.orologa@pdm.gov.gr.

 

Ο Περιφερειάρχης

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

 

 

Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη 2/2018 για την υπηρεσία της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018 (ΑΔΑ: Ψ7ΓΤ7ΛΨ-04Α)

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την υπηρεσία της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018