Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2019»

Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2019»

H Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2019», με προϋπολογισμό: 70.000€ με ΦΠΑ

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Οδικά έργα: 56.451,61 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24 %): 13.548,39 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (ΤΕΥΔ,Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος), μέχρι τις 27-09-2019.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται δωρεάν από την υπηρεσία. Θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24673-50303, FAX επικοινωνίας 24673 50359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πολυχρονόπουλος Ιωάννης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-09-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00. π.μ. (έναρξη υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 541 (π.κ. 2014Επ54100002) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 70.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

Καστοριά 16 / 09 /2019

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Δείτε εδώ την Περίληψη Διακήρυξης 
Δείτε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη
Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή
Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό
Δείτε εδώ το τιμολόγιο μελέτης
Δείτε εδώ την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Δείτε εδώ τον Φάκελο Ασφάλειας &Υγείας
Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας 
Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)