Διαγωνισμός

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάθεση του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάθεση του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου», με προϋπολογισμό 36.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

Το έργο αποτελείται από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: Υδραυλικά έργα: 29.032,26€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ& ΟΕ και απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και ΦΠΑ (24%): 6.967,74€.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π. Ε. Καστοριάς Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος), μέχρι τις 11-05-2018 αντί του αντιτίμου δέκα (10) ευρώ.

Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς διατίθεται δωρεάν από την υπηρεσία. Θα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24673-50303, FAX επικοινωνίας 24673 50359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πολυχρονόπουλος Ιωάννης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17-05-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.30. π.μ. (έναρξη
υποβολής προσφορών) με το σύστημα υποβολής προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) (άρθρο 125 του Ν.4412/2016).

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. και ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικών, ή εγγεγραμμένες στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων αντίστοιχης κατηγορίας και

β) προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016.

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ: 541 (π.κ. 2014ΕΠ54100001) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με το ποσό των 36.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Καστοριά 3/5/2018

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Καρυπίδης Θεόδωρος

Δείτε εδώ ολόκληρη την Περίληψη Διακήρυξης

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Διακήρυξη

Δείτε εδώ το Τιμολόγιο Μελέτης

Δείτε εδώ τον Προϋπολογισμό Μελέτης

Δείτε εδώ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δείτε εδώ το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων οδηγιών

Δείτε εδώ το Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Δείτε εδώ τον Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας

Δείτε εδώ την Τεχνική Έκθεση