Διευκρινήσεις

Συμπληρωματικές Πληροφορίες για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας σχετικά με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Συμπληρωματικές Πληροφορίες για τον Συνοπτικό Διαγωνισμό προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής και συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και των μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας σχετικά με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Αριθμός Διακήρυξης: 19/2019

Ενημερώνουμε ότι το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του φορέα μας, το Τμήμα 10 διορθώνεται ως εξής:
10) ΚΛΑΠΕΤΟΦΡΕΝΟ ΓΙΑ NISSAN CABSTAR

α/α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Ποσότητα Τιμή μονάδας (χωρίς ΦΠΑ) Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
1 Κλαπετόφρενο για Nissan Cabstar ΚΗΗ 5407, ΚΗΗ 5416 και ΚΗΗ 5419 3

 

2 Εργασία για την αντικατάσταση των κλαπετόφρενων για Nissan Cabstar ΚΗΗ 5407, ΚΗΗ 5416 και ΚΗΗ 5419

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Οικονομικού

Βασίλειος Κωτούλας

 

Συνημμένα:

Η περίληψη της διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΛΕ47ΛΨ-ΖΨΣ)

Η διακήρυξη

diakiryxi19-2019-adallaktika-dte-pdm

Το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ και το Διορθωμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ