Συμμετοχή σε cross-visit επίσκεψη του έργου ECOWASTE4FOOD στη Νότια Οστροβοθνια, Φινλανδία

Συμμετοχή σε cross-visit επίσκεψη του έργου ECOWASTE4FOOD στη Νότια Οστροβοθνια, Φινλανδία

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας/Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων (stakeholders) από τη Δυτική Μακεδονία του έργου ECOWASTE4FOOD, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, συμμετείχαν σε cross-visit επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Νότιας Οστροβοθνίας, μεταξύ 16 και 18 Ιανουαρίου 2018.  

Ο στόχος της οργανωμένης αυτής επίσκεψης ήταν η παρουσίαση από τοπικούς φορείς (stakeholders) σχετικούς με το αντικείμενο του έργου, σε εκπροσώπους επιλεγμένων φορέων και επιχειρήσεων από τις υπόλοιπες περιοχές του έργου ECOWASTE4FOOD, καλών πρακτικών οικολογικής καινοτομίας για τη μείωση και αξιοποίηση των απορριμμάτων τροφίμων. Από τη Δυτική Μακεδονία συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιρειών,  ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ ΑΕ και ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΚΕ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να  αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών και οικολογικών καινοτομιών μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων και τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών των πρακτικών στις δικές τους παραγωγικές μονάδες και διαδικασίες.

Η επίσκεψη ξεκίνησε την 16η Ιανουαρίου (1η ημέρα επίσκεψης) με την υποδοχή των επισκεπτών από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη στο Πανεπιστήμιο του Seinajoki, ο οποίος παρουσίασε τη Φινλανδική Περιφέρεια και έκανε μια εισαγωγή στο πρόγραμμα της Cross-Visit επίσκεψης. Ακολούθησε παρουσίαση από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών του Seinajoki όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με προκλήσεις διαχείρισης των απορριμμάτων τροφίμων, με τα προβλήματα που απορρέουν από την αύξηση των απορριμμάτων τροφίμων, με πρακτικές και τεχνολογίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μείωση τους καθώς και με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του πανεπιστημίου για τη διαχείριση των απορριμμάτων τροφίμων και την κυκλική οικονομία. Η 1η μέρα έκλεισε με την παρουσίαση της οικολογικής καινοτομίας Omenahaus η οποία αξιοποιεί τα περισσευούμενα φρούτα από μικρές οικογενειακές φάρμες.

Η 2η μέρα επίσκεψης περιλάμβανε επισκέψεις σε οικολογικές καινοτομίες της Περιφέρειας Νότιας Οστροβοθνίας. Αναλυτικότερα, περιλάμβανε τις εξής επισκέψεις:

  • 1η επίσκεψη: στο δημοτικό σχολείο του Neiro στον Δήμο του Ilmajoki όπου παρουσιάστηκε το δημοτικό πρόγραμμα μείωσης και αξιοποίησης των απορριμμάτων τροφίμων το οποίο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των μαθητών και στην παροχή σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.
  • 2η επίσκεψη: στην επιχείρηση Atria, την μεγαλύτερη εταιρία κρέατος και τροφίμων στην Φινλανδία, στη Ρωσία, στην Εσθονία και στις Σκανδιναβικές χώρες η οποία εφαρμόζει μια στρατηγική μείωσης των υπολειμμάτων της παραγωγής μέσω της παρακολούθησης των απορριμμάτων και της επανάχρησης τους είτε στην παραγωγική διαδικασία είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρίες.
  • 3η επίσκεψη: σε επιχείρηση παραγωγής κραμβέλαιου στο Alavus η οποία μετατρέπει τα υπολείμματα της παραγωγής της σε ζωοτροφή ή σε καύσιμο υλικό.
  • 4η επίσκεψη: σε εστιατόριο που συμμετέχει στην πρωτοβουλία για διάθεση των περισσευούμενων γευμάτων σε χαμηλότερη τιμή μέσω της εφαρμογής ResQClub μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα απορρίμματα τροφίμων.

Η 3η και τελευταία ημέρα περιλάμβανε την επίσκεψη σε τοπικό γυναικείο συνεταιρισμό της Νότιας Οστροβοθνίας όπου παρουσιάστηκαν τα προγράμματα εκπαίδευσης των πολιτών για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων.

Οι cross visit επισκέψεις σε περιοχές του έργου θα συνεχιστούν  τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο, 2018, με τις προγραμματισμένες επισκέψεις στην Περιφέρεια PACA στη Νότια Γαλλία και στην Επαρχία Ντέβον στην Νότια Αγγλία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOWASTE4FOOD μπορούν να βρεθούν στο https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.

PARTICIPATION TO THE CROSS-VISIT OF THE ECOWASTE4FOOD PROJECT IN SOUTH OSTROVOTHNIA, FINLAND

The Regional Development Fund of Western Macedonia on Behalf of Region of Western Macedonia and representatives of stakeholders from Western Macedonia of the ECOWASTE4FOOD project, which is co-funded by the Interreg Europe programme, participated in the project’s cross-visit which took place in South Ostrovothnia region, Finland, between the 16th and 18th of January, 2018.

The aim of this organized visit was the presentation by local stakeholders, relevant to the project’s topics, to selected representatives of stakeholders and businesses from the rest of the ECOWASTE4FOOD project areas, of good practices and eco-innovations for the reduction and exploitation of food waste. From Western Macedonia, representatives of KOURELLAS SA and DIOSKOURIDIS ΙΚΕ participated in the visit.

During the visit, participants had the chance to gain know-how and experiences in the application of eco-innovations in reducing and exploiting food waste and in the potential application of these eco-innovations in their own production and operational processes.

The visit was initiated on the 16th of January (1st day of the visit) with the welcoming of the visitors by the Deputy Regional Mayor of the South Ostrovothnia Region in the University of Applied Sciences in Seinajoki and the introduction to the agenda of the Cross-Visit. A presentation by representatives of the University followed, where participants were informed about the challenges of managing food waste, the problems due to the increase of food waste, the practices and technologies that can be used in order to reduce food waste, the educational program of the University for food waste management and circular economy.

The 2nd day included visits to eco-innovations of the Region of South Ostrovothnia. More specifically, it included the following visits:

  • 1st visit: to the primary school of Neiro in Ilmajoki where the municipal food waste prevention program was presented, a program focusing on the education of pupils and in developing relevant educational material,
  • 2nd visit: to Atria company, the biggest meat and food industry in the Nordic countries, in Estonia and in Russia, which applies a food waste prevention strategy through monitoring activities and re-use of food waste.
  • 3rd visit: to a rapeseed oil mill in Alavus which transforms waste from the oil production to animal feed or energy sources.
  • 4th visit: to a restaurant which participates in an initiative for the sale of meals not sold in a lower price through the application ResQClub reducing in this way food waste.

The 3rd and last day included the visit to the Rural Women’s Advisory Organization South Ostrovothnia where participants were introduced to food waste education projects for the citizens.

The cross-visits to other areas of the project will continue in March and April 2018 with the cross-visits to the PACA Region in south France and to Devon Province in south England.

More information about the ECOWASTE4FOOD project can be found at:  https://www.interregeurope.eu/ecowaste4food/.

ECOWASTE4FOOD PROJECT IN SOUTH OSTROVOTHNIA, FINLAND 1 ECOWASTE4FOOD PROJECT IN SOUTH OSTROVOTHNIA, FINLAND 2 ECOWASTE4FOOD PROJECT IN SOUTH OSTROVOTHNIA, FINLAND 3 ECOWASTE4FOOD PROJECT IN SOUTH OSTROVOTHNIA, FINLAND 4 ECOWASTE4FOOD PROJECT IN SOUTH OSTROVOTHNIA, FINLAND 5 ECOWASTE4FOOD PROJECT IN SOUTH OSTROVOTHNIA, FINLAND 6