Βιολογικές καλλιέργειες

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών κατά της σχετικής απόφασης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.

β. Τις διατάξεις του Π.Δ. 146/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 239/Α΄/27-12-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.

γ. Την αρ. 64544/2317/24-07-2012 απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, «Προσαρμογή του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23-12-2014), «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

ε. Την αρ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β’/04-5-2016) ΥΑ «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει.

στ. Την αρ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/25-10-2016) Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».

ζ. Την αρ. 160/9-01-2019 (ΦΕΚ 18/Β’/14-01-2019) ΥΑ «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει.

η. Την αρ. 592/23-01-2019 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020», όπως τροποποιημένη ισχύει.

θ. Την αρ. 5924/04-09-2019 Εγκύκλιο Εφαρμογής του Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με την έγκριση Οδηγού Διοικητικού ελέγχου Αιτήματος Στήριξης και τον καθορισμό προθεσμιών ολοκλήρωσης διοικητικού ελέγχου στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3.

ι. Την αριθμ. 167624/22-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

κ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Αποφασίζει

Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών (ενστάσεων) κατά της σχετικής απόφασης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων προς στήριξη που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας:

  1. Μαριάνθη Μακρίδου του Αλεξάνδρου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Αλιείας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ευθύμιο Μπατιάνη του Αθανασίου, του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, αναπλ. Προϊστάμενο Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής.
  2. Παρασκευή Λιόλιου του Αχιλλέα του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’, αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού ως μέλος, με αναπληρώτρια την Κυριακή Κοκκέρη του Χρήστου του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών με βαθμό Α’ υπάλληλο του ίδιου Τμήματος.
  3. Ιωάννα Σαββίδου του Βασιλείου του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Α΄ υπάλληλο του Τμήματος Προγραμματισμού, ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Ναζλή Αμπατζίδου του Γεωργίου του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας με βαθμό Α΄ υπάλληλο του Τμήματος Αλιείας.

Η ανωτέρω τριμελής επιτροπή οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ.160/09-01-2019 (ΦΕΚ 18/Β’/14-1-2019) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014–2020» και της αριθμ. 592/23-01-2019 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων «1η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014–2020», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και της αριθμ. 5924/04-09-2019 Εγκυκλίου Εφαρμογής του Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020».

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

Συνημμένα:

Η απόφαση με ΑΔΑ: ΩΓΗΡ7ΛΨ-464