Κοιτάσματα λιγνίτη

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ)

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η παρούσα μελέτη αποτελεί τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) της χώρας και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/Οικ.107017/2006 (Β΄1225).

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ανωτέρω ΚΥΑ (άρθρο 3 παράγραφος 1α), πριν από την έγκριση σχεδίων ή προγραμμάτων εθνικού χαρακτήρα που αφορούν τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων, απαιτείται η διενέργεια Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ). Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου αποτελεί τον άξονα της διαδικασίας ΣΠΕ και αποσκοπεί στον εντοπισμό, την περιγραφή και την αξιολόγηση των σημαντικών επιπτώσεων που αναμένονται στο περιβάλλον από την εφαρμογή του σχεδίου και των εύλογων εναλλακτικών δυνατοτήτων.

ΣΜΠΕ_ΕΣΔΕΑ_30.03.2016

Χάρτης_1

Χάρτης_2

Χάρτης_3

Χάρτης_4

Χάρτης_5

Χάρτης_6

Χάρτης_7

Χάρτης_8

Χάρτης_9