Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς, Έως 11/08/22

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς, Έως 11/08/22

Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην υπογραφή σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθ. 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κατάθεση κλειστών προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών επιμερίζεται ως εξής:

  • 2.625,00€ για τον Ιατρό Εργασίας.
  • 3.305,00€ για τον Τεχνικό Ασφαλείας.
  • 1.500€ για την εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης και το χρονοδιάγραμμα της παροχής των ως άνω υπηρεσιών θα καθορισθούν κατά την υπογραφή της σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν.3850/2010.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι προσκεκλημένοι, οι οποίοι μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 23 του ν.3850/10, όπως ισχύει, που η δραστηριότητά τους συνάδει με το φυσικό αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.

Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Τα προσόντα του γιατρού εργασίας και του τεχνικού ασφαλείας όπως καθορίζονται από το Ν.3850/10, αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των αιτούμενων ωρών, ανά τμήμα.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για το γιατρό εργασίας οι προσφορές που υποβάλλονται από γιατρό με την ειδικότητα του Ιατρού Εργασίας αξιολογούνται κατά προτεραιότητα και εν ελλείψει αυτού από ιατρό άλλης ειδικότητας με τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων γιατρού εργασίας (σε εφαρμογή των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ με αριθμ. Υ7α/ΓΠ.Οικ.112498/18.8.2009 (ΦΕΚ 1775/26.8.2009, τ.Β’).

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς ανέρχεται στους 161 υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Γ και 12 υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην κατηγορία Β, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.430,00€ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 03.072.0342.01.

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς (pdf)

 

prosklisi-gia-parochi-ypiresion-iatroy-ergasias-kai-technikoy-asfaleias-pe-kastorias-2022