Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεση της κας Γρίβα Ευαγγελίας του Αθανασίου στο αγρόκτημα Μηλοχωρίου του Δήμου Εορδαίας

Αναδασμός

Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της έδρας (ΠΕ Κοζάνης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως συγκροτήθηκε με την 72143/2887/07-06-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 118842/2835/05-07-2017 απόφαση του έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 14, 15 και 22 του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α’/22-3-2012), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με άρθρο 37 παρ. 9 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32/11-02-2014) με το οποίο προστέθηκε η παρ.7α, περ. α.α. στο αρθ.  22 του Ν. 4061/2012, την αριθμ. 559/26818/26-02-2014 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999).
  3. Το αριθμ. 100635/3634/26-07-2016 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης Π.Δ.Μ., σχετικό με την εκδίκαση της υπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Την κα Γρίβα Ευαγγελία του Αθανασίου, το γένος Βαρδανίκα, Διαδόχου Παύλου 7, Πτολεμαϊδα, Τ.Κ. 50200, όπως εμφανισθεί ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στο γραφείο 13 της Δ/νσης Πολιτικής Γης (έδρα) στην Κοζάνη Δημοκρατίας 27 στις 29 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 προκειμένου η Επιτροπή να αποφανθεί για τη μη Προβολή δικαιωμάτων κυριότητας του Δημοσίου για το τμήμα ακίνητου με αρ. 273 της Αναμόρφωσης της Οριστικής του αγροκτήματος Μηλοχωρίου έτους 1976,  που κατέχεται από την ιδία.

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΑΒΑΝ ΓΝΩΣΗ
1 Κα Γρίβα Ευαγγελία του Αθανασίου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας