Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης & Επίλυσης Διαφορών για υπόθεσή σας στο αγρόκτημα & συνοικισμό Οκτώ Σπίτια του Δήμου Κοζάνης

Οκτώ σπίτια Κοζάνης

Σχετ: 1. Οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό Οκτώ Σπίτια για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.

Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και ώρα 10:30, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ.23 του Ν.4061/2012 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.

Στο Δήμο Κοζάνης που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας

 

Πίνακας Αποδεκτών:

α/α Αγρόκτημα ή Συνοικισμός Ονοματεπώνυμο Αριθμός τεμαχίου Έκταση Παρατηρήσεις
1 Οκτώ Σπίτια Δουβεντζίδης Βασίλειος του Χρυσόστομου υπ.αριθ.30 αγροτεμάχιο 551.44τ.μ 109/04-06-2004
2 Οκτώ Σπίτια Δουβεντζίδης Κυριάκος  του Χρυσόστομου υπ.αριθ.30 αγροτεμάχιο 551.52τ.μ 106/04-06-2004
3 Οκτώ Σπίτια Δουβεντζίδης Νικόλαος  του Γεωργίου υπ.αριθ.11αγροτεμάχιο 1250.00τ.μ 9418/03-06-2004
υπ.αριθ.99 αγροτεμάχιο 2062.00τ.μ
υπ.αριθ.105 αγροτεμάχιο 5562.00τ.μ
4 Οκτώ Σπίτια Δουβεντζίδης Πάυλος του Χρυσόστομου υπ.αριθ.30 αγροτεμάχιο 551.52τ.μ 107/04-06-2004
5 Οκτώ Σπίτια Δουβεντζίδης Χρυσόστομος  του Κυριάκου υπ.αριθ.92 αγροτεμάχιο 1125.00τ.μ 14185/18-09-2003
υπ.αριθ.96 αγροτεμάχιο 8250.00τ.μ
υπ.αριθ.8 αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ
6 Οκτώ Σπίτια Δουβεντζίδης Φώτιος  του Δημητρίου υπ.αριθ.12 αγροτεμάχιο 1284.47τ.μ 9681/04-06-2004
7 Οκτώ Σπίτια Δουβεντζίδου Ειρήνη του Δημητρίου υπ.αριθ.15 αγροτεμάχιο 983.27τ.μ 9683/04-06-2004
8 Οκτώ Σπίτια Δουβεντζίδου Κυριακή του Νικολάου υπ.αριθ.12 αγροτεμάχιο 1250.00τ.μ 9682/04-06-2004
υπ.αριθ.95 αγροτεμάχιο 1687.00τ.μ
9 Οκτώ Σπίτια Οκιτζίδης Άνθιμος του Αποστόλου υπ.αριθ.16 αγροτεμάχιο 1213.74τ.μ 108/04-06-2004
Οκτώ Σπίτια Οκιτζίδης Άνθιμος του Αποστόλου υπ.αριθ.91-35 αγρ   112/26-09-2003
10 Οκτώ Σπίτια Παπαδόπουλος Ηλίας του Γεωργίου υπ.αριθ.97 αγροτεμάχιο 1250.00τ.μ 9877/04-06-2004  639/9-10-2017ΕΘΓ&ΕΔ
11 Οκτώ Σπίτια Παπαδόπουλος Σάββας του Χαράλαμπου υπ.αριθ.13 αγροτεμάχιο 1313.00τ.μ 9579/04-06-2004
12 Οκτώ Σπίτια Παπαιωάννου  Αργύριος του Πέτρου υπ.αριθ.6 αγροτεμάχιο 5218.00τ.μ 8297/15-05-2004
υπ.αριθ.30 αγροτεμάχιο 3276.00τ.μ
13 Οκτώ Σπίτια Παπαιωάννου  Θεοφάνης  του Αργυρίου υπ.αριθ.6 αγροτεμάχιο 5218.00τ.μ 8287/14-05-2004
υπ.αριθ.30 αγροτεμάχιο 3276.00τ.μ
14 Οκτώ Σπίτια Παπαιωάννου  Πέτρος  του  Ιωάννης υπ.αριθ.17 αγροτεμάχιο 1250.00τ.μ 9452/03-06-2005
υπ.αριθ.94 αγροτεμάχιο 2000.00τ.μ
υπ.αριθ.117 αγροτεμάχιο 3364.75τ.μ
15 Οκτώ Σπίτια Παπαδόπουλος Κων/νος του χαρ/μπους υπ.αριθ.98 αγροτεμάχιο  οικόπεδο 963.48 2750 640/9-10-2017 ΕΘΓ&ΕΔ