Καλλιόπη Κυριακίδου - Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος ΠΔΜ

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-5-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-5-2021)

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-5-2021) – Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-5-2021) – Πρό σκλη ση σε συνε δρία ση της Επι τρο πής Περι βάλλο ντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-5-2021)

Η  Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 268/19  απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

γ) Την  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (τεύχος Α’ 55/11-3-2020)

δ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής  Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας:

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Κιάνα Στέργιο
 3. Λυσσαρίδη Νικόλαο
 4. Φωλίνα Αθανάσιο
 5. Μάνο Θωμά
 6. Δασκαλόπουλο Αντώνιο
 7. Κώττα Παναγιώτη
 8. Μπουμπόναρη Νικολέτα
 9. Γιαννόπουλο Γρηγόριο
 10. Καραντζίδη Βασίλειο

στην 9η συνεδρίαση (με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.grτην Τετάρτη 19/5/2021 και ώρα 12:30 με θέμα:

1ο: Σ.Μ.Π.Ε. του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 2021-2025.

Εισηγήτρια: κ.Αικατερίνη Λιάκου, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος (έδρα)

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος

της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας

 

Καλλιόπη Κυριακίδου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. κ.Γεώργιο Κασαπίδη, Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
 1. κ.Ευφροσύνη Ντιό,Πρόέδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
 2. κ.Ιωάννη Γιάτσιο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
 3. κ.Δημήτριο Σαββόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 4. κ.Γρηγόριο Τσιούμαρη, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης
 5. κ.Ιωάννη Κιοσέ, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 6. Μέλη της Επιτροπής
 7. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
 8. Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΔΜ
 9. Δ/νση Τεχνικών Έργων (έδρα)
 10. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών
 11. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
 12. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 13. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 14. Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (έδρα)
 15. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης
 16. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Καστοριάς
 17. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Γρεβενών
 18. Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Φλώρινας
 19. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας – Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού