Πρόσκληση σε Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση, 03/09/2021 και ώρα 9.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του κτιρίου της ΠΕ Καστοριάς για ανάθεση 29 αδιάθετων δρομολογίων.

Μεταφορά μαθητών

Πρόσκληση σε Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση, 03/09/2021 και ώρα 9.00 π.μ. στο αμφιθέατρο του κτιρίου της ΠΕ Καστοριάς για ανάθεση 29 αδιάθετων δρομολογίων.

Έχοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό πλαίσιο:

1. Το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/7.6.2010)»Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.

2. Το Π.Δ. 146 (ΦΕΚ 239 Α΄/23.12.2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

4. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297)
και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

5. Το ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

6. Το ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,

8. Το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

9. Το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

10. Το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

11. Το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

12. Το άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

13. Το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

14. Το ν. 3310/2005 (Α’ 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»3, της κοινής απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα “Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005”, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον καθορισμό: α) των μη
«συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό
καθεστώς»4.
15. Το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

16. Το ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

17. Το ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,

18. Το π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

19. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

20. Το π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»

21. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

22. Την με αρ. 56902/215 (Β’ 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

23. Την υπ’ αριθμ. 50025/26-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».

24. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή
Ενότητα Καστοριάς, οικονομικού έτους 2020 όπως αυτός τροποποιήθηκε με την αριθ.
415/18-3-2020 (ΑΔΑ ΨΖΠΟ7ΛΨ-Ι9Μ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

25. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται δημοτική συγκοινωνία στο νομό Καστοριάς, συνεπώς
υπάρχει αντικειμενική αδυναμία μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με δημοτική συγκοινωνία (Περίπτωση Α. του άρθρου 2 της
ΚΥΑ 50025/26-9-2018).

26. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται δυνατότητα μεταφοράς μαθητών με ιδία μέσα της
Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των Δήμων του νομού Καστοριάς, συνεπώς
υπάρχει αντικειμενική αδυναμία μεταφοράς των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ιδία μέσα των Δήμων και Περιφέρειας

(Περίπτωση Β. του άρθρου 2 της ΚΥΑ 50025/26-9-2018).

27. Το με αρ. πρ. 16844/4-2-2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, με το οποίο
δηλώνεται ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του νομού Καστοριάς από οχήματα της Περιφέρειας λόγω έλλειψης
κατάλληλων οχημάτων.

28. Το με αρ. πρ. 424/5-2-2020 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου, με το οποίο δηλώνεται ότι
δεν είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
του νομού Καστοριάς από οχήματα του Δήμου λόγω έλλειψης κατάλληλων οχημάτων και
δεν διαθέτει δημοτική συγκοινωνία

29. Τα με αρ. πρ. 3406/6-2-2020 και 7144/6-3-2020 έγγραφα του Δήμου Καστοριάς, με τα
οποία δηλώνεται ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Καστοριάς διότι δεν διαθέτει Δημοτική
συγκοινωνία ούτε άλλα μεταφορικά μέσα ούτε φυσικά και τους οικονομικούς πόρους για
να καλύψει το κόστος μεταφοράς.

30. Το υπ. αρ. πρ. 936/17-2-2020 έγγραφο του Δήμου Άργους Ορεστικού, με το οποίο
δηλώνεται ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του νομού Καστοριάς επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει δημοτική συγκοινωνία και
δεν διαθέτει κατάλληλα ίδια μεταφορικά μέσα για την μεταφορά μαθητών.

31. Το υπ. αρ. πρ. 7144/6-3-2020, έγγραφο του Δήμου Καστοριάς σύμφωνα με το οποίο είναι σε ισχύ η 160/26-4-2017 απόφαση του Δημάρχου Καστοριάς, ΑΔΑ 6105ΩΕΥ-Α1Γ, με θέμα: «Έγκριση του πίνακα δρομολογίων του Αστικού ΚΤΕΛ Ν. Καστοριάς».

32. Το υπ. αρ. πρ. 22223/11-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Πίνακας με τις γραμμές της δημόσιας συγκοινωνίας, υπεραστικής στις οποίες εμφαίνονται
τα καθημερινά δρομολόγια εντός του νομού, σύμφωνα με το οποίο είναι σε ισχύ η υπ. αρ.
33765/1499/23-6-2015 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Καστοριάς (ΑΔΑ 72ΩΦ7ΛΨ-Ο5Ζ).

33. Τις βεβαιώσεις – καταστάσεις μεταφερόμενων μαθητών για το σχολικό έτος 2020-2021
που εστάλησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων που εδρεύουν σε αυτήν, σε απάντηση του με Α.Π. 3215/9-1-2020 εγγράφου
της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Καστοριάς, (για όλες τις μέρες λειτουργίας των σχολείων), από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές τους μονάδες και αντίστροφα.

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60130000 (Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών).

Η εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 87.786,29 € χωρίς ΦΠΑ (108.854.99 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 30 Αυγούστου 2022 με δυνατότητα παράτασης 5
μηνών.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, ήτοι βάσει χαμηλότερης τιμής.

Συνημμένα:

Η Ανάθεση 23 Αδιάθετων Δρομολογίων –σε συνέχεια της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την 2/2020 Διακήρυξη, «Μεταφοράς Μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για τα έτη 2021-2022», Προϋπολογισμού 87.786,29 € χωρίς ΦΠΑ».