Πρόσκληση για εγγραφή στους καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ), έτους 2017

Διοικητήριο ΖΕΠ

Καλούμε τους ενδιαφερομένους Εργολήπτες και Μελετητές Δημοσίων Έργων που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στους υπό διαμόρφωση καταλόγους του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) Π.Δ.Μ., έτους 2017, για την επιλογή αναδόχων μέσω δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης δημοσίων συμβάσεων, έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, να υποβάλουν εντός είκοσι ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, αίτηση (σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ), ΖΕΠ 50100 Κοζάνη.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από αντίγραφο σε ισχύ του εργοληπτικού (Μ.Ε.Ε.Π./Περιφερειακά Μητρώα) ή μελετητικού τους Πτυχίου.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 8/6/2017.

Συνημμένα
1. Υπόδειγμα αίτησης για κατάλογο δημοσίων συμβάσεων έργων
2. Υπόδειγμα αίτησης για κατάλογο δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

(ΑΔΑ: ΩΘΞΥ7ΛΨ-ΒΗ2)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ