uom λογότυπο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον νέο κύκλο σπουδών του ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) ανακοινώνει την έναρξη του τρίτου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγέςτο οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές (Master’s Degree in European Services and Transactions) με αναφορά στην επιλεχθείσα κατεύθυνση (1. Διεθνές Εμπόριο, 2.Ευρωπαϊκοί Χρηματοπιστωτικοί Θεσμοί).

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για το Πανεπιστημιακό έτος 2017-2018 ορίζεται συνολικά κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Τα δίδακτρα για το συνολικό διάστημα των σπουδών ορίζονται στα 5.900 ευρώ (3.900 ευρώ για όσους έχουν μερική υποτροφία), τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν σε δόσεις με καταβολή της πρώτης δόσης με την εγγραφή.

Από την καταβολή της τρίτης δόσης (2.000 ευρώ) απαλλάσσονται οι φοιτητές που έχουν μερική υποτροφία.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στη γραμματεία του ΠΜΣ του τμήματος ΔΕΣ (κατά τις ώρες 10:00- 14:00) το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (διαθέσιμη στο ιστολόγιο του ΠΜΣ – http://esistuom.blogspot.gr/).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.A.T.A.Π.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ.

6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α΄/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α’ /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.

7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.

8. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου

9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).

10. Παράβολο εξέταστρων φακέλου 50€ στο λογαριασμό του ΠΜΣ στην Τράπεζα Πειραιώς. (IBAN: GR05 0172 2020 0052 0207 9410 977) Απαραίτητα στοιχεία για την κατάθεση: Ονοματεπώνυμο, ΠΜΣ ESIST, Παράβολο εξέταστρων φακέλου.

Ποιοι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Διαδικασία Αξιολόγησης των Αιτήσεων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις:

1. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του υποψηφίου, ως προς τα προσόντα τα οποία περιέχονται σε αυτόν. Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στο αξιολογηθέν περιεχόμενο του φακέλου είναι 75% και αναλύεται ως εξής:

· Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας: 30%)

· Αποδεικτικά 10 ετών επαγγελματικής προϋπηρεσίας σε Τράπεζες ή/και σε εξαγωγικές εταιρείες (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

· Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

· Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ιδιαίτερα αυτά που είναι ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

· Η γνώση δεύτερης γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο που πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναλογικώς εφαρμοζόμενα (συντελεστής βαρύτητας: 10%)

· Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (συντελεστής βαρύτητας: 5%)

2. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη από δύο τουλάχιστον μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, πρωτοτύπων ή αντιγράφων τους σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1-4-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ). Ο συντελεστής βαρύτητας που αποδίδεται στη δεύτερη φάση είναι 25%.

3. Κατά την τρίτη φάση, διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων και προωθείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς επιλογή των φοιτητών σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το ιστολόγιο του ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://esistuom.blogspot.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (κα. Αναστασία Μπλουχουτζή, κτίριο ΚΖ, 3ος όροφος, τηλ.: 2310-891347, e-mail: mes@uom.gr, ώρες επικοινωνίας: 10.00 – 14.00)

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

στις Ευρωπαϊκές Σπουδές

στις Διεθνείς Υπηρεσίες και Συναλλαγές

Χρήστος Νίκας

Καθηγητής

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (http://www.uom.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9022&tmima=265&categorymenu=3)