Διοικητήριο ΖΕΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Δράσεις Επιχειρηματικών Διαγνώσεων και Ο.Χ.Ε Αγροτικών και Ορεινών Περιοχών»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Δράσεις Επιχειρηματικών Διαγνώσεων και Ο.Χ.Ε Αγροτικών και Ορεινών Περιοχών»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Δράσεις Επιχειρηματικών Διαγνώσεων και Ο.Χ.Ε Αγροτικών και Ορεινών Περιοχών»

CPV: 79410000-1: Υπηρεσίες Παροχής Επιχειρηματικών Συμβουλών και Συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 19.840,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28-6-2014) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/2016).
  4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Την με αριθμ. πρωτ. 6405/19-01-2022 απόφαση στου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 563Β/11-02-2022) «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
  6. Την με αριθμ. 1538/22(ΑΔΑ: Ω5Χ17ΛΨ-Ξ1Γ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη για την υλοποίηση της υπηρεσίας
  7. Την με αριθμ. πρωτ. 161776 14/10/2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011452013) εισήγηση της Διεύθυνσης  Ιδιωτικών Επενδύσεων και Καινοτομίας
  8. Την με αριθμ. πρωτ. 164966 20/12/2022  απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία δεσμεύθηκε πίστωση συνολικού ύψους 19.840,00 € σε βάρος του προγράμματος ΚΑΠ Επενδύσεις (έδρα) ΚΑΕ 9789.95 Ε.Φ.073 και καταχωρήθηκε με α/α 4134  στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Σας προσκαλεί

να υποβάλετε στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοκρατίας 27, 50100 ΚΟΖΑΝΗ έως στις  3/11/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:

«Δράσεις Επιχειρηματικών Διαγνώσεων και Ο.Χ.Ε Αγροτικών και Ορεινών Περιοχών»

Οι προσφορές θα ανοιχθούν στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στις ημέρα 3/11/2022 και ώρα 10:00π.μ. παρουσία των συμμετεχόντων εφόσον το επιθυμούν.

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Δράση 1η. Μηχανισμός διάγνωσης επιχειρησιακών αναγκών των εμπορικών επιχειρήσεων (25 Τεχνοδιαγνώσεις)

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κρίνεται ως αναγκαιότητα η διάγνωση των επιχειρησιακών αναγκών των εμπορικών επιχειρήσεων μέσω της διερεύνησης και της καταγραφής των αναγκών τους.

Βάσει του θεσμικού της ρόλου, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας καλείται να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα στον ευρύτερο κλάδο του εμπορίου.

Ο ρόλος αυτός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα κατά την τρέχουσα περίοδο καθώς η προβλεπόμενη απολιγνιτοποίηση απαιτεί άμεσα τον οικονομικό μετασχηματισμό ώστε να γίνει γρήγορη και ομαλή προσαρμογή όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στις νέες συνθήκες.

Ο επιχειρησιακός έλεγχος είναι μια μέθοδος έρευνας που στοχεύει στην αξιολόγηση της εμπορικής επιχειρηματικής ικανότητας, των διαδικασιών, των αναγκών μιας μικρομεσαίας εμπορικής επιχείρησης.

Επιπλέον, είναι μια μέθοδος διερεύνησης των ισχυρών και αδύναμων σημείων μέσω του προσδιορισμού και της γενικής αξιολόγησης της τεχνογνωσίας της επιχείρησης (μάρκετινγκ, διαχείριση, χρηματοδότηση, ανθρώπινοι πόροι κ.λπ.).

Πρόκειται για μια διαδικασία ανάλυσης η οποία οδηγεί σε συγκεκριμένες προτάσεις.

Μέσω του επιχειρησιακού ελέγχου της επιχείρησης εξάγονται τα συμπεράσματα σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση και το προσωπικό της στη βάση της αλληλουχίας των σταδίων της συλλογής των δεδομένων, της ανάλυσής τους, της σύνθεσής τους και τελικά της εκπόνησης μιας τελικής έκθεσης.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Δράσεις Επιχειρηματικών Διαγνώσεων και Ο.Χ.Ε Αγροτικών και Ορεινών Περιοχών» (pdf)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ: Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (docx)

 

prosklisi-draseis-epicheirimatikon-diagnoseon-kai-o-ch-e-agrotikon-kai-oreinon-periochon-pdm