Συσκευή GPS Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεκαεννέα (19) συσκευών GPS στα οχήματα και μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) διάρκειας 36 μηνών (από 1-5-2021 έως 30-4-2024)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεκαεννέα (19) συσκευών GPS στα οχήματα και μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) διάρκειας 36 μηνών (από 1-5-2021 έως 30-4-2024)

Έχοντας Υπόψη:

 1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 2. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α/87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 3. Το Ν. 4071/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 4. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 5. Το Ν. 4337/15 (ΦΕΚ 129/Α) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 6. Το Ν. 4412/16 «Προμήθειες Δημοσίου τομέα», όπως αυτός ισχύει.
 7. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει.
 8. Το γεγονός ότι όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες, δύναται να εγγραφούν σε ξεχωριστές πιστώσεις κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ, στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας και να εκτελεστούν αυτοτελώς, εφόσον αφορούν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες.
 9. Το Π.Δ 146/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί.
 10. Τo αρίθμ πρωτ. 14370/2-2-2021 αίτημα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).
 11. Την από 11-2-2021 κατανομή ανά έτος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).
 12. Την αριθμ. 218/21 (ΑΔΑ: 6ΦΟ27ΛΨ-ΥΑΒ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία 19 συσκευών GPS στα οχήματα και Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» διάρκειας 36 μηνών (από 01/05/2021 έως 30/04/2024) συνολικού ποσού 13.020,00 € συμπ. ΦΠΑ».
 13. Την αρίθμ. 248/21 (ΑΔΑ: ΩΥ227ΛΨ-6Φ6) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής «Ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 13.020,00 € συμπ. ΦΠΑ για τα έτη 2021-2022-2023-2024».
 14. Την αρίθμ 1272/21 (ΑΔΑ: ΩΞΚΤ7ΛΨ-ΒΛΡ) έκθεση ανάληψης δαπάνης στον ΚΑΕ 073.9789.
 15. Την ανάγκη για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Προσκαλούνται

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι και την Παρασκευή 19-3-2021 και ώρα 14:00 για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεκαεννέα (19) συσκευών GPS στα οχήματα και μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) διάρκειας 36 μηνών (από 1-5-2021 έως 30-4-2024),

σύμφωνα με την συνημμένη Τεχνική Περιγραφή-Προϋπολογισμό της παρούσης (συνημμένα έγγραφα).

Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 22-3-2021 και ώρα 9:00.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 13.020,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η παρακάτω διεύθυνση:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Δ/νση Οικονομικού

Τμήμα Προμηθειών

Δημοκρατίας 27 50100 ΚΟΖΑΝΗ

Ημιώροφος, Γραφείο 25

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίνονται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) και τον κο Λ. Βασιλειάδη στο  τηλ. 2461052707 e-mail: l.vasiliadis@pdm.gov.gr  ενώ για τον διαγωνισμό από την Δ/νση Οικονομικού και την κα Α. Παπαχαρισίου τηλ. 2461351114 e-mail: a.papacharisiou@pdm.gov.gr.

 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσης αποτελεί η παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεκαεννέα (19) συσκευών GPS στα οχήματα και μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) διάρκειας 36 μηνών (από 1-5-2021 έως 30-4-2024).

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στα έγγραφα που ακολουθούν στο τέλος της παρούσης καθώς και πίνακας των οχημάτων-μηχανημάτων έργων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι όπως και πρότυπο έντυπο υποβολής προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Προσφορές δύναται να υποβληθούν στο σύνολο και όχι τμηματικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ των ποσοτήτων που περιλαμβάνονται.

Η εκτίμηση του Προϋπολογισμού έγινε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) βάσει αντίστοιχης εμπειρίας.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τα εν λόγω. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει να προσκομιστούν σε οποιαδήποτε στιγμή τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  αποκλειστικά χαμηλότερης τιμής.

Η υποβολή της προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης.

 

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο και συνυποβάλλονται τα κάτωθι:

 1. Έγγραφη Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με το συνημμένο στην παρούσα Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, η οποία θα πρέπει να περιέχει:
 • Τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν, έχουν λάβει υπόψη τους όρους της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
 • Παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο Δημοσίου συμφέροντος.
 • Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΔΜ (ΕΔΡΑ).

Σε περίπτωση που η συνολική τιμή με ΦΠΑ υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη (στην περίπτωση υποβολής προσφοράς σε ένα τμήμα όταν υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη του Τμήματος στο οποίο αναφέρεται η προσφορά), η προσφορά του συμμετέχοντα θα απορρίπτεται.

Επίσης τελούν υπό απόρριψη προσφορές ασυνήθιστα χαμηλές οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τις υπόλοιπες και από το προϋπολογισθέν ποσό, για τη διασφάλιση της ποιότητας των εν λόγω ειδών.

Στον φάκελο Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφοντα υποχρεωτικά εξωτερικά:

 1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2. Τα στοιχεία του αποστολέα

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

 

Συνημμένα:

Τεχνικές Προδιαγραφές/Προϋπολογισμός δαπάνης

Έντυπο υποβολής προσφοράς (σε μορφή doc)

Ένα ακόμη σχετικό έγγραφο

parochi-ypiresias-leitoyrgias-dekaennea-19-syskeyon-gps-pdm-2021